رفتن به محتوای اصلی
x

حوزه مدیریت ، برای مشاهده کلیک کنید

                                    

                                                                                                                                                      

                                     adwadw

                                                                 

                                                                          defewe                                                                    

                                   5435345345                         fani       

                                                              sesf صشی

                                                                                      ثقثصقص                                                                                                       

                                         

شماره تماس معاونت بهداشت :34476060

شماره تماس واحد روابط عمومی:34485499

شماره فاکس: 34471001

ایمیل:Health@mui.ac.ir

آدرس : اصفهان ، خیابان ابن سینا ، جنب بیمارستان امین ، حوزه معاونت بهداشتی

کد پستی : ۸۱۴۸۶۵۳۳۷۴