رفتن به محتوای اصلی
x

حراست

نام و نام خانوادگی :مهندس جواد شجاعی نژاد

پست مربوطه: مسئول واحد حراست

داخلی:273

شماره مستقیم واحد حراست: 34466897

_____________________________

نام و نام خانوادگی : خانم پیکانی

پست مربوطه:کارشناس حراست

داخلی:271

وظایف محوله :