رفتن به محتوای اصلی
x

پرسنل واحد روابط عمومی

ل43

نام و نام خانوادگی :مهندس کیومرث طالبی

پست مربوطه: مدبر واحد روابط عمومی

داخلی:368

شماره مستقیم واحد روابط عمومی: 34485499

_____________________________

نام و نام خانوادگی : خانم نصیری

پست مربوطه: کارشناس واحد روابط عمومی

(مسئول امور اداری واحد)

داخلی:372

_____________________________

نام و نام خانوادگی : خانم دکتر ترکیان

پست مربوطه: کارشناس واحد روابط عمومی

(مسئول امور فرهنگی، فضای مجازی)

داخلی:371

_____________________________

نام و نام خانوادگی : آقای مهندس شیرمحمدی

پست مربوطه: کارشناس واحد روابط عمومی

(مسئول سمعی بصری، سایت معاونت بهداشت)

داخلی:373