رفتن به محتوای اصلی
x

پرسنل دفتر مدیریت

 

نام و نام خانوادگی : خانم راستکردار

پست مربوطه: مسئول دفتر مدیریت

داخلی:260.261

شماره مستقیم دفتر مدیریت: 9-34485558

 وظایف محوله : 

نام و نام خانوادگی : خانم  مستاجران

پست مربوطه: کارشناس دفتر مدیریت

داخلی:260.261

شماره مستقیم دفتر مدیریت: 9-34485558

 وظایف محوله : 

 

 

نام و نام خانوادگی : آقای غلامعلیان

پست مربوطه: کارشناس دفتر مدیریت

داخلی:260.261

شماره مستقیم دفتر مدیریت: 9-34485558

 وظایف محوله :