نقاط قوت و ضعف برنامه واحد آمار

 

 

 

نقاط قوت :

 

S1 : بهره مندی از تجارب قبلی در زمینه ساماندهی نظام آمار

S2 : دسترسی سریع و دقیق به اطلاعات در مواقع ضروری و انجام طرح های مختلف بهداشتی

S3 : استفاده از آمار و ارقام در برنامه ریزی مدیران ، کارشناسان و رده های مختلف

S4 : استفاده از فناوری اطلاعات در جمع بندی و ارسال آمار

S5 : توانمند سازی پرسنل آمار در زمینه طراحی نرم افزار جهت جمع بندی ، ثبت و ارسال آمار

S6 : توانمند سازی پرسنل آمار در زمینه تحقیقات و پژوهش

 

نقاط ضعف :

 

W1 : عدم اختصاص بودجه جهت انجام فعالیت های آماری

W2 : تغییرات مداوم برخی از فرم های آماری

W3 : سیستم دستی ثبت اطلاعات در خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی

W4 : عدم توجیه مسئولین مراکز بهداشتی بدلیل ثابت نبودن آنها در یک محل

W5 : کمبود نیروی انسانی متخصص در ستاد و رده های محیطی

W6 : کمبود امکانات و تجهیزات

W7 : فقدان شرح وظایف مناسب جهت واحد آمار

W8 : موازی بودن سیستم های دستی و اتوماسیون

W9 : عدم پشتیبانی به موقع نرم افزارهای نصب شده در واحد آمار

W10 : فقدان اعتماد به صحت داده های جمع آوری شده

W11 : فقدان ساختار سازمانی مناسب آمار در دانشگاه و واحدهای تحت پوشش