برنامه بسیج اطلاع رسانی

 

 

معرفی برنامه

اهداف برنامه

فرآیندهای برنامه

فرمهای مربوط به برنامه

شاخص های برنامه

چک لیست های نظارتی برنامه

فرمهای آماری برنامه

متون آموزشی برنامه جهت کارکنان ستادی و محیطی

اهداف برنامه های عملیاتی ۳ سال گذشته و میزان تحقق آن اهداف

گزارش پیشرفت برنامه ها در سال جاری

نقاط قوت و ضعف برنامه

استراتژیهای برنامه