اهداف برنامه های عملیاتی ۳ سال گذشته برنامه آزمایشگاه اندازه گیری ید در ادرار

 

 

* تغییر روش از متد مستقیم دستی به روش پلیتی و اتوماسیون توسط کارشناسان گروه آزمایشگاههای این معاونت که پس از مطالعه و تحقیق و انجام روش های مرجع، متد جدید نتایج موفقیت آمیزی به همراه داشت و باعث سرعت عمل و دقت بیشتر در هر سری کاری گردید .

* انجام آزمایش جهت بررسی سطح کفایت ید دفعی ادراری که ید تمامی نمونه ها به روش هضم اسیدی اندازه گیری شد و از آنجا که در هر سری کاری استانداردها به صورت دوبل گذاشته شد از صحت ودقت جوابهای حاصله اطمینان حاصل شده است. 

 

میزان تحقق ۱۰۰% بوده است.