تیم سلامت استان

يکی از برنامه های واحد بهداشت حرفه ای در جهت ارتقاء سلامت کارکران تشکيل تيم سلامت استان متشکل از کارشناس بهداشت حرفه ای وپزشک متخصص طب کار است که با فعاليتهائی مانند ارائه مجوز به بخش خصوصی ودولتی وآگاه نمودن جامعه ذينفع از مقررات ، قوانين ودستورالعملها در واحد بهداشت حرفه ای مشغول فعاليت اند .

هدف اصلی:

حفظ و ارتقاء سلامتی کارگران

اهداف فرعی :

افزايش توليد وبهره وری

ارزشيابی عوامل زيان آورمحيط کار

کاهش مواجهه کارگران با عوامل زيان آور

تشخيص زودرس بيماريهای ناشی از کار

کاهش بيماريهای شغلی وحوادث ناشی از کار

فعاليتها :

۱- نظارت

۲- ارزشيابی

۳- آموزش

نظارت :

الف – نظارت بر شرکتهای خصوصی ارائه کننده خدمات طب کاربصورت:

۱ - بازديد از محل کارخانه ومحل فعاليت

۲- بازبينی پرونده بهداشتی کارگران

۳- معاينه مجدد کارگران توسط پزشک مرکز وارزيابی آن با مواجهات وعوامل آسيب رسان شغلی

ب - نظارت بر فعاليت طب کار مراکز بهداشت شهرستانها در زمينه بهبود وتقويت سيستم نظارتی واجرايی دولتی

ج – نظارت برنحوه ارائه خدمات طب کاروبهداشت حرفه ای در کارخانجات توسط پزشکان شاغل در صنعت وکارشناسان بهداشت حرفه ای مشاور به صورت مراجعات حضوری وارزيابی پرونده بهداشتی کارگران وفعاليت های بهداشتی محيط کار به نحوه انجام معاينات وآزمايشات مورد نياز

ارزشيابی:

ارزشيابی خدمات ارئه شده توسط بخش خصوصی

رتبه بندی بخش خصوصی

آموزش:

الف – اجرای برنامه مدون طب کارويژه پزشکان عمومی ( براساس نیاز وشرایط استان)

ب – اطلاع رسانی مديران وکارفرمايان صنايع

ج- همايش اطلاع رسانی پزشکان عمومی وکارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل درصنايعدر مورد آخرين دستورالعملها ونکات علمی مرتبط با خدمات سلامت کار

د - تدوين دستورالعملهای مورد نياز واصلاح دستورالعملهای جاری

نکاتی که بايد در برنامه های تيم سلامت رعايت گردد:

۱-مراکز بهداشت شهرستانها می بايستی از امکانات مراکز طب کار خود بهمنظورانجام معاينات ادواری کارگران کارگاههای زير ۲۰ نفر استفاده نمودهوانجام معاينات کارگاههای بالای ۲۰ نفر به بخش خصوصی واگذار گردد.

۲- تعداد شرکتهای خصوصی خدمات سلامت کار در استان اصفهان در حال حاضر چهارده شرکت فعال می باشد .

۳- مکاتبه با شرکتهای خصوصی ارائه کننده خدمات سلامت کار تنها از طريق معاونت بهداشتی استان صورت می پذيرد. درصورت مشاهده مشکل در کار شرکت شبکه ها بايستی، مراتب به واحد بهداشت حرفه ای استان گزارش وپيگيری نمايند .

۴- صدور ولغو مجوز سلامت کار( طب کار ، بهداشت حرفه ای از طريق معاونت بهداشتی دانشگاه – واحد بهداشت حرفه ای صورت می پذيرد .

۵-مطلبق دستورالعمل کارپزشکان دوره ديده شاغل در صنايع ، پزشکان دوره ديدهتنها در منطقه ای قادر به کار خواهند بود که پروانه مطب در آن منطقه داشتهباشند ، پزشکان شاغل در سيستم که ناظر ويا مجری معاينات کارگری هستند نمیتوانند در محدوده تحت پوشش خود در صنعت کار کنند . پزشکان دوره ديده طبکار با رعايت کليه شرايط موجود در دستورالعمل تنها مجاز به ارائه خدمت درکارگاههای زير ۱۰۰ نفر کارگر ودر مجموع ۱۰۰۰ نفر جمعيـت کارگری در سال میباشد .

۶- تيم سلامت شهرستان متشکل از کارشناس بهداشت حرفهای ( ترجيحا“ مسئول ) وپزشک دوره ديده طب کار می بايستی طبق برنامهزمانبندی شده نسبت به بررسی فعاليت معاينات کارگران صنايع تحت پوشش خوداقدام نموده ومجموع گزارشات حاصل از بازرسی ها را به معاونت بهدشاتی استاناعلام نمايند .