رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید مشترک شبکه بهداشت یک و دو اصفهان.


- بررسی عسل های عرضه شده در فروشگاه زنجیره ای
- بازرسی صنوف حساس
- معدوم سازی حدود ۲۶ کیلوگرم موادغذایی فاسد و فاقد مجوز
- توقیف حدود۱۸۰ کیلوگرم خیارشور و زیتون فاقد مشخصات و پلمپ یخچال واحد صنفی
- کنترل دمای یخچال ها
- آموزش چهره به چهره
بازدید از صنوف حساس در طرح ضربت 

۱.غیر فعال سازی دو واحد کارگاه شیرینی و کیک به علت وجودآثار ناقلین وموش برای رفع نواقص وانجام سم پاشی
۲.سنجش دما با تجهیزات پرتابل
۳.سنجش میزان کلر آب آشامیدنی
۴.توقیف 80کیلو گرم تخم مرغ بدون مشخصات وفاسد و هماهنگی با دامپزشکی برای معدوم کردن آنها