نقاط قوت و ضعف دفتر پژوهشهای کاربردی و کتابخانه

 

 

 

نقاط قوت  ( Strengths ‏‏) S:

S1- حمايت مسئولین مرکز بهداشت استان از پژوهش هاي كاربردي

S2- وجود كاركنان دوره دیده و علاقمند  در دفتر پژوهش هاي كاربردي

S۳-   وجود مهارت هاي علمي و اجرایی کارکنان و اعضای شورای پژوهش هاي كاربردي

S۴- حمایت سایر واحدها از دفتر پژوهش

S5-  وجود گردش فرآيندهاي جاري واحد

S6- امکان استفاده از منابع الکترونیکی دانشگاه جهت کارکنان واحدها و شبکه ها با هماهنگی کتابخانه مرکزی دانشگاه

S7-  وجود منابع اطلاعاتی چاپی به روز

S8-  وجود دستورالعمل ها و راهنماها در زمینه انجام پژوهش

 

نقاط ضعف( Weaknesses ‏‏) W  :

W1-ناشناخته بودن ماهيت وجودي و وظايف دفتر پژوهش برای تعدادی از کارکنان و مسئولین حوزه معاونت بهداشتی

W2- فقدان چارت تشکیلاتی مدون  و بودجه مشخص برای دفتر پژوهش های کاربردی و كتابخانه

W3- محدود شدن تشکيل جلسات و گردهمائی ها با کارشناسان شهرستان ها

W4- ضعف آگاهي، نگرش و عملکرد كاركنان در زمينه علوم وابسته به پژوهش

W5- نداشتن كتابدار مشخص در کتابخانه شهرستان ها

W6- ثابت نبودن رابطين پژوهشي در شهرستان ها

W7- ضعف در راه اندازی کتابخانه در شبکه ها

W8- ضعف استفاده از منابع اطلاعاتی الکترونیک در کارکنان

W9- فقدان نیروی ثابت جهت ارائه خدمات مشاوره ای به کارکنان