اهداف دفتر پژوهشهای کاربردی و کتابخانه

 

 

اهداف برنامه تلفیقی سال ۱۳۹۳ ( اهداف کلی و اختصاصی برنامه  ) :

 

اهداف کلی :

* توسعه كمي و كيفي پژوهش­هاي بهداشتي

*افزايش امكان دست­يابي پرسنل به منابع اطلاعاتي

*ارتقاء آگاهی، نگرش و عملکرد پرسنل بهداشتی در خصوص علوم وابسته به پژوهش

 

اهداف اختصاصی :

۱- افزايش آگاهي، نگرش و عملكرد پرسنل بهداشتي در خصوص پژوهش و علوم وابسته به میزان ۱۰ درصد وضعیت موجود

۲- افزايش تعداد پژوهش­هاي HSRدر مراكز بهداشت استان و شهرستان­ها به میزان ۱۰ درصد وضعیت موجود

۳- افزایش شناخت مدیران،رابطین پژوهشی و کارشناسان از دفتر پژوهش به میزان ۱۵ درصد وضعیت موجود

۴- افزایش دسترسي به منابع اطلاع­رساني در کتابخانه معاونت بهداشتی به میزان ۱۰ درصد وضعیت موجود

۵- افزايش کمی منابع اطلاع­رساني به میزان ۱۰ درصد وضعیت موجود

 

استراتژیهای برنامه :

۱-۱-آموزش در زمينه روش تحقیق مقدماتی ویژه کارکنان واحدها و شبکه ها

۲-۱- برگزاری دوره های آموزشی پژوهش و علوم وابسته به صورت الکترونیک

۳-۱- تهیه رسانه آموزشی در مورد لاین تحقیقاتی

۱-۲- تهیه اولویت های پژوهشی بهداشتی

۲-۲- جلب همکاری سایر معاونت ها ، دانشکده ها در زمینه تحقیقات بهداشتی

۳-۲- جلب همکاری سایر سازمان ها ، ادارات و ارگان ها در زمینه تحقیقات بهداشتی

۴-۲- برپایی غرفه به مناسبت هفته پژوهش در دانشگاه

۱-۳- تهیه  مجموعه معرفی دفتر پژوهش

۱-۴- ساماندهي كتب ( وجین نمودن کتابهای تاریخ گذشته ، فهرست نمودن و  دسته بندي و ثبت )

۲-۴- به روز  نمودن اطلاعات کتاب ها در نرم افزار  و تکمیل بانک اطلاعاتی کتب

۱-۵- جلب حمایت مدیریت ، مسئولین واحدها و معاونت پژوهشی دانشگاه جهت تامین منابع اطلاع رسانی

۲-۵- تسهیل امکان استفاده از منابع الکترونیک کتابخانه مرکزی دانشگاه برای کارشناسان

۳-۵- جلب حمایت مدیریت ، مسئولین واحدها و معاونت پژوهشی دانشگاه جهت تامین بودجه و اقدام برای خرید منابع اطلاعاتی

۱-۶- تجهیز کتابخانه شبکه های بهداشتی درمانی