برنامه طرح پویایی

 

 

 

معرفی برنامه

اهداف برنامه

فرآیندهای برنامه

فرمهای مربوط به برنامه

شاخص های برنامه

چک لیست های نظارتی برنامه

فرمهای آماری برنامه

متون آموزشی برنامه جهت کارکنان ستادی و محیطی

اهداف برنامه های عملیاتی ۳ سال گذشته و میزان تحقق آن اهداف

گزارش پیشرفت برنامه ها در سال جاری

نقاط قوت و ضعف برنامه

استراتژیهای برنامه