استراتژیهای برنامه آزمایشگاه اندازه گیری ید در ادرار

 

 

 

* تامین مواد مصرفی با کیفیت و مورد تائید آزمایشگاه مرجع سلامت

* تامین تجهیزات سرمایه ای با کیفیت و مقرون به صرفه اقتصادی مورد تائید آزمایشگاه مرجع سلامت متناسب با نوع و حجم کار

* اجرای الزامات استاندارد آزمایشگاه مرجع سلامت

* استمرار برنامه و تداوم آن جهت ارزیابی و مداخله موثر

* پایش مرتب و مستمر فعالیت های اجرایی، تصحیح و حل مشکلات احتمالی که باعث استمرار برنامه پیشگیری از اختلال های ناشی از کمبود ید می شود.

* همکاری تنگاتنگ درون بخشی و بین بخشی گروه آزمایشگاه و واحد تغذیه