طرح ارائه مراقبتهاي اوليه بهداشتي به كارگران(ايجاد خانه هاي بهداشت كارگري )

 

باستناداصل ۲۹ قانون اساسی وماده ۱۴۷ فصل هشتم ومفاد مندرج در مبحث اول فصل چهارم قانون کاربه منظور حفظ وصيانت نيروی کار ، کليه کارگاههای صنعتی ، توليدی ومعدنی دولتی وخصوصی مشمول قانون کار دارای ۵۰۰-۵۰ نفر کارگر به منظورارائه خدمات بهداشتی اوليه به کارگران ، مکلف به ايجاد خانه های بهداشت کارگری می باشند

 

درکارگاههای با جمعيت ۲۰ تا ۹۹ نفر کارگر، يکنفرازشاغلين به عنوان بهداشتيار کار انتخاب وپس ازکسب مهارتهای لازم مسئول ارائه خدمات بهداشتی خواهد بود درکارگاههای باجمعيت ۵۰۰-۱۰۰ نفر کارگر کارفرمايان موظف هستندحداقل يکنفر کاردان يا کارشناس بهداشت حرفه ای حسب نياز وتشخيص وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی بعنوان مسئول خانه بهداشت کارگری استخدام نمايند

هدف :

- تامين سلامتي كارگران واعضاء خانواده آنها

- ارتقاء دانش وايجاد رفتارهاي مناسب بهداشتي در كارگران

- سالمسازي محيط كار

 

کمیته های حفاظت و بهداشت کار

درراستای نظارت بر حسن اجرای ماده ۹۳ قانون کار در کارگاهها وکارخانجات باجمعیت کارگری ۲۵ نفر وبیشتر ، برنامه کمیته های حفاظت فنی وبهداشت کار پیش بینی شده است