previous pauseresume next

برگزاری جلسه " هماهنگی مدیران فنی شرکت های طرف قرارداد در برنامه تامین و ارتقاء مراقبت های اولیه سلامت در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر "

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان اصفهان در تاریخ ۹۸/۶/۲۴ جلسه " هماهنگی مدیران فنی شرکت های طرف قرارداد در برنامه تامین و ارتقاء مراقبت های اولیه سلامت در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر"  " با حضور معاون بهداشتی،رئیس و مدیر فنی شرکت های طرف قرارداد برگزار گردید.

برگزاری جلسه " هماهنگی مدیران فنی شرکت های طرف قرارداد در برنامه تامین و ارتقاء مراقبت های اولیه سلامت در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر "

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان اصفهان در تاریخ ۹۸/۶/۲۴ جلسه " هماهنگی مدیران فنی شرکت های طرف قرارداد در برنامه تامین و ارتقاء مراقبت های اولیه سلامت در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر"  " با حضور معاون بهداشتی،رئیس و مدیر فنی شرکت های طرف قرارداد برگزار گردید.

کمیته کنترل و پیشگیری از سوانح و حوادث ترافیکی

کمیته کنترل و پیشگیری از سوانح و حوادث ترافیکی در نوجوانان و جوانان در تاریخ ۹۸/۶/۲۱ در دفتر مدیریت مرکز بهداشت استان اصفهان برگزار گردید .

جلسه هماهنگی بهینه سازی پایگاه های تغذیه سالم (بوفه ) درمدارس

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان، جلسه هماهنگی درخصوص بهینه سازی پایگاه های تغذیه سالم (بوفه )درمدارس درسال تحصیلی ۹۹-۹۸ روزیکشنبه مورخ ۹۸/۶/۱۷ در دفتر مدیریت مرکز بهداشت استان تشکیل شد .

واحد سلامت کودکان گروه سلامت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت استان دوازدهمین کمیته مرگ و میر کودکان ۵۹-۱ ماهه معاونت بهداشتی را برگزار کرد.

روز یکشنبه ۹۸/۶/۱۷ دوازدهمین کمیته مرگ و میر کودکان ۵۹-۱ ماهه معاونت بهداشتی با حضور معاون بهداشتی، معاون فنی، نماینده گروه اطفال دانشکده پزشکی، مدیر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان، مدیر گروه سلامت خانواده وجمعیت، مسئول واحد بیماریهای واگیر، مسئول واحد غیر واگیر، مسئول واحد بهورزی، کارشناس مسئول کودکان، کارشناس آموزش بهورزی، کارشناس نوجوانان و جوانان، کارشناس کودکان معاونت درمان و کارشناس کودکان معاونت بهداشتی در دفتر معاون محترم بهداشتی مرکز بهداشت استان تشکیل شد.

برگزاری جلسه " طبقه بندی نظام مرگ بر اساس ICD10 "

جلسه " طبقه بندی نظام مرگ بر اساس ICD10 " با حضور کارشناسان مسئول آمار و کارشناسان ثبت مرگ شهرستانها در روز یکشنبه مورخ ۹۸/۶/۱۷ در سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان تشکیل گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان RSS