رفتن به محتوای اصلی
x

کارگاه آموزشی مروری برسنجه های ارزیابی بیمارستان های دوستدار کودک

با توجه به اهمیت انجام اقدامات دهگانه دوستدار کودک و ترویج تغذیه با شیر مادر در روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ کارگاه آموزشی "مروری برسنجه های ارزیابی بیمارستا ن های دوستدار کودک" با حضور کارشناسان ارزیاب در حوزه بهداشت و درمان برگزار شد.

 در این کارگاه ضمن تاکید دکتر پارسا معاون فنی مرکز بهداشت استان و مدیر گروه جوانی جمعیت بر اهمیت ترویج تغذیه با شیر مادر و ارزیابی بیمارستان های دوستدار کودک، سنجه های دهگانه ارزیابی بیمارستان های مذکور توسط کاظمی ارزیاب ارشد کشوری و رئيس گروه سلامت نوزادان و کودکان تدریس و با حضور شرکت کنندگان بحث و تبادل نظر به عمل آمد.