رفتن به محتوای اصلی
x

تهیه و توزیع پنل مهارت آزمایی در آزمایشگاه مرجع معاونت بهداشت

این پنل شامل نمونه های مجهول بیوشیمی، هورمون، عدم اعتیاد، هماتولوژی، سل، میکروب شناسی، سالک و مالاریا می باشد که به صورت فصلی جهت ارزیابی و مهارت آزمایی آزمایشگاه های بهداشتی سطح استان تهیه و توزیع می گردد و بر اساس تفسیر نتایج بدست آمده برنامه ریزی جهت انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز صورت خواهد گرفت.