رفتن به محتوای اصلی
x

اخبار و اطلاعیه ها

فراخوان ثبت نام تکمیل ظرفیت طرح رشته های حرفه ای، تغذیه، روان و محیط تیرماه 1402

فراخوان جذب مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (طرح) در رشته حوزه بهداشت- شش ماهه ابتدای سال 1402

 فراخوان تکمیل ظرفیت رشته مامایی جهت شبکه شرق در حوزه بهداشت فروردین 1402

فراخوان ثبت نام طرح رشته کارشناس بهداشت حرفه ایی اسفند ماه سال 1401

فراخوان تکمیل ظرفیت طرح اختیاری رشته های بهداشتی-شش ماهه دوم 1401

جدول محل های موردنیاز پزشکان عمومی مشمول طرح دوره پنجم دی ماه 1401 

فراخون جذب مشمولین طرح مامایی در حوزه بهداشت آذر 1401

فراخوان جذب مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (طرح) در رشته های بهداشتی در سال 1401

جدول محل های مورد نیاز پزشکان عمومی مشمول طرح-دوره چهارم آبان 1401

جدول محل های موردنیاز پزشکان عمومی مشمول طرح -دوره سوم شهریور 1401

اطلاعیه تکمیل ظرفیت مشمولین طرح رشته های بهداشتی اختیاری- شهریور ماه 1401

فراخوان طرح  کاردان بهداشت خانواده جهت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مرداد ماه 1401

محل های موردنیاز پزشکان عمومی مشمول طرح دوره دوم تیرماه 1401

محل های مورد نیاز پزشکان عمومی-اردیبهشت ماه1401

فراخوان ثبت نام رشته تغذیه-خردادماه 1401

فراخوان ثبت نام رشته های بهداشتی-تیرماه 1401