خانم ن- فتحی

 

سابقه کار:۱۷ سال

 تجارب حرفه ای و مسئولیت ها:

بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی

- دریافت جمع بندی و تجزیه و تحلیل آمار و عملکرد بهداشت محیط استان و ارسال به مراجع ذیربط

 - انجام امور مربوط به دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان نظارت بر عملکرد شهرستان های تابعه در خصوص حیطه وظایف مربوطه

–رابط آموزشی استان و شهرستانها

-  تجارب حرفه ای و مسئولیت ها:

کارشناس (آمار بهداشت محیط)

دبیرخانه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان

- هماهنگ کننده برگزاری دوره های آموزشی حین خدمت در استان و شهرستانها

- سوابق آموزشی: آموزش به دانشجویان (بهداشت محیط -مدیریت) همکاران بهداشت محیط جدید الاستخدام