خانم طاهره ابراهیم پور

 

سوابق کاری

۱-  ۱۳۸۰-  ۱۳۷۹ : امور آمار شبکه لنجان- مبارکه - آرایشگاه های زنانه -مهد کودک و .....

۲- ۱۳۸۶- ۱۳۸۰ : آزمایشگاه آب شبکه لنجان - امور آمار

۳- ۱۳۸۶- ۱۳۹۱ : آزمایشگاه آب مرکز بهداشت شماره دو اصفهان و امور آب مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

۴- ۱۳۹۱ – تاکنون : آزمایشگاه آب معاونت بهداشتی دانشگاه

 سوابق آموزشی :

۱- آموزش به پرسنل بهداشت محیط شبکه های فوق الذکر در خصوص  نمونه برداری آب و آزمون های میکربی

۲- آموزش به دانشجویان بهداشت محیط در خصوص آزمون های میکربی و روش های نمونه برداری آب

۳- آموزش به مدرس برای پرسنل بهداشت محیط و ارگان ها و .....