حمید رضا فطن

سوابق کاری:

- ۱۳ سال به عنوان کارشناس بهداشت محیط در واحد بهداشت محیط شهرستان نجف آباد

تجارب حرفه ایی و مسئولیت ها:

به مدت ۳ سال کارشناس بهداشت محیط مراکز محیطی شهرستان نجف آباد

به مدت ۷ سال کارشناس بهداشت محیط ستاد شهرستان نجف آباد

و به مدت ۳ سال به عنوان کارشناس مسئول بهداشت محیط شهرستان نجف آباد و همچنین کارشناس پسماند و اماکن عمومی معاونت بهداشتی استان اصفهان

سوابق آموزشی :

۱- آموزش دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد

۲- مدرس آموزشگاه های اصناف شهرستان نجف آباد

۳- آموزش مربیان بهداشتی آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد

۴- آموزش کارمندان واحد و پرسنل شبکه بهداشت و درمان شهرستان