previous pauseresume next

برگزاری جلسه توجیهی ناظرین استانی بسیج ملی کنترل فشار خون

جلسه توجیهی ناظرین استانی بسیج ملی کنترل فشار خون در تاریخ ۹۸/۳/۵در دفتر معاون فنی مر کز بهداشت استان  دکتر رضایی اصفهان بر گزار گردید . در این جلسه چک لیست پایش شهرستان ها در فاز اطلاع رسانی وآخرین دستورالعمل های ارسالی از وزارت بهداشت مورد بحث وتبادل نظر با ناظرین قرار گرفت.

برگزاری جلسه هماهنگی واطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشار خون با روسا وهیئت مدیره انجمن ها وموسسات خیریه بهداشتی ودرمانی

جلسه هماهنگی واطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشار خون با روسا وهیئت مدیره انجمن ها وموسسات خیریه بهداشتی ودرمانی با حضور ریاست مرکز بهداشت استان اصفهان در تاریخ ۹۸/۳/۵در محل سالن کنفرانس معاونت بهداشتی برگزار گردید.

برگزاری جلسه ستاداجرایی بسیج ملی کنترل فشار خون باحضور دکتر حیدری ریاست مرکز بهداشت استان ومدیران شبکه های بهداشت تابعه

جلسه ستاد اجرایی بسیج ملی کنترل فشار خون باحضور دکتر حیدری ریاست مرکز بهداشت استان ومدیران معاونین ومسئولین واحد بیماری های غیر واگیر شبکه های بهداشت پیرامون کمپین فشار خون به منظور بررسی مجدد فرآیند اجرا در سطح شهرستان ها وپایگاه های ثابت وسیار وهمچنین هماهنگی های لازم در تاریخ ۹۸/۳/۵در محل سالن کنفرانس معاونت بهداشتی برگزار گردید.

برگزاری اولین جلسه هماهنگی در خصوص بررسی فعالیت سازمان ها در ارتباط با افزایش تحرک

در تاریخ ۹۸/۳/۴اولین جلسه هماهنگی در خصوص بررسی فعالیت سازمان ها در ار تباط با افزایش تحرک با حضور دکتر رضایی معاون فنی مرکز بهداشت استان ونمایندگان استانداری وشهرداری سازمان ورزش وجوانان هیئت پزشکی ورزشی اداره آموزش وپرورش واداره تربیت بدنی در مرکز بهداشت استان برگزار گردید

شورای اسلامی شهر اصفهان با دستور کار بسیج ملی کنترل فشار خون تشکیل جلسه داد.

شورای اسلامی شهر اصفهان با دستور کار بسیج ملی کنترل فشار خون بالا تشکیل جلسه داد ....

برگزاری زیرکمیته اختصاصی مرگ ومیر کودکان در بیمارستان امام حسین (ع)

واحد سلامت کودکان گروه سلامت خانواده وجمعیت معاونت بهداشتی زیر کمیته اختصاصی مرگ ومیر کودکان را به منظور پیگیری مصوبات یازدهمین کمیته مرگ ومیر کودکان باحضور ریاست ومعاون بهداشتی وسایر پرسنل فنی در تاریخ ۹۸/۲/۳۱در بیمارستتن امام حسین (ع)برگزار نمود در این جلسه علل مرتبط با مرگ ومیر کودکان مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت ودر پایان راهکارهای اجرایی توسط اعضا ارائه گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان RSS