معرفی برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت

ایده هرخانه یک پایگاه سلامت ، به دنبال گسترش مشارکت آگاهانه مردم درعرصه تامین ، حفظ و ارتقای سلامت درتمامی خانه های کشور است. دراین برنامه ، در هرخانواده یک نفر به عنوان "سفیر سلامت خانواده " آموزش دیده و برای مراقبت از سلامت خود ، خانواده وجامعه توانمند می شود.   
آموزش وتوانمند سازی سفیران سلامت خانواده ، توسط تیم سلامت در واحدهای ارایه خدمات سلامت صورت می گیرد.
آموزش ها بصورت مجازی و حضوری درسه حیطه : الف) پیشگیری  و ارتقای سلامت    ب)  درمان های اولیه     ج ) توانبخشی  براساس ۲۲بسته آموزشی تدوین شده (مشمل بر: فعالیت بدنی ، سالمندی سالم ، سقوط سالمندان ، دوری از سیگارو قلیان ، سلامت دهان ودندان ، روش صحیح نشستن ، آمادگی خانوار در برابربلایا ،خود مراقبتی در افسردگی و....... ) به سفیر سلامت ارایه می گردد.

سفیر سلامت خانواده فرد با هوشی ازخانواده است (ترجیحا خانم) که  متاهل  یا دارای سن بیشتر از۱۸ سال و با سواد خواندن و نوشتن ، دارای نفوذ براعضای خانواده بوده که در دوره های آموزش حضوری و مجازی شرکت نموده و مسوولیت مشارکت در مراقبت از سلامت خود و خانواده را به عهده می گیرد.