وب سایت معاونت های بهداشتی

وب سایت معاونت های بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 

دانشگاه ها
لینک
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اراک
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اردبیل
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ارومیه
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اصفهان
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اهواز
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ایران
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ایلام
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بابل
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بندرعباس
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بوشهر
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بیرجند
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تبریز
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تهران
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی خراسان شمالی
معانت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی رفسنجان
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی زابل
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی زاهدان
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی زنجان
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی سبزوار
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی سمنان
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شاهرود
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شهرکرد
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شهید بهشتی
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شیراز
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی قزوین
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی قم
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کاشان
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کردستان
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کرمان
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کرمانشاه
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی گیلان
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی گلستان
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی گناباد
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی لرستان
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی مازندران
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی همدان
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی مشهد
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی یاسوج
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی یزد
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی جهرم
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی فسا