مکاتبات و فایلهای آموزشی سامانه یکپارچه بهداشت سیب

راهنمای سامانه سیب- غیر واگیر

دستور العمل ثبت نام خدمت گیرنده کمتر از ۳ ماه که هنوز کد ملی دریافت نکرده است

راهنمای کاربری سامانه یکپارچه بهداشت (سیب)- دندانپزشک

دستور العمل سامانه یکپارچه بهداشت - دهان و دندان

دستور العمل سامانه یکپارچه بهداشت - گروه نوجوان

دستور العمل سامانه یکپارچه بهداشت - گروه جوان

راهنمای آموزشی سامانه سیب گروه سنی میانسالان (ویژه کارشناسان ستادی)

ثبت بارداری

پیگیریهای ثبت شده در حین انجام مراقبتها

سیستم ارجاع

خلاصه گزارشی از خدمات انجام شده

ثبت اقدام در نقش بهورز و مراقب سلامت

راهنمای کاربری سامانه جهت تعریف و ثبت مشخصات مرکز و پایگاه توسط مدیر سیستم(قابل توجه همکاران فناوری اطلاعات و همکاران گسترش)

راهنمای کاربری سامانه سیب ویژه مسئول پذیرش سامانه نسخه ۱.۲

راهنمای کاربری سامانه سیب ویژه مدیر سامانه نسخه ۲.۲

راهنمای کاربری سامانه سیب ویژه غیر پزشک  نسخه ۱.۶

راهنمای کاربری سامانه سیب ویژه پزشک نسخه ۱.۷

نامه عدم درخواست اطلاعات آماری در قالب فرم های کاغذی و اکسل و نرم افزارهای متفرقه

نامه مشکلات پرونده الکترونیک سلامت میانسالان

راهنمای سامانه سیب ویژه غیر پزشک

راهنمای سامانه سیب ویژه پزشک

راهنمای سامانه سیب ویژه مدیر سامانه

فیلم آموزشی سامانه یکپارچه بهداشت( سیب )part1

فیلم آموزشی سامانه یکپارچه بهداشت( سیب )part2

فیلم آموزشی سامانه یکپارچه بهداشت( سیب )part3

فیلم آموزشی سامانه یکپارچه بهداشت( سیب )part4

 

لازم به توضیح است برای دریافت فیلم آموزشی (سیب) هر چهار part را دانلود نموده و روی فایل کلیک راست نموده و گزینه extract file را کلیک نمایید.