شاخص های برنامه واحد بلایا

 

 عنوان شاخصهای پایش برنامه مدیریت کاهش خطر بلایا

 

شاخص های مربوط به برنامه تدوین EOP

 

توضیح : این شاخص ها برای سطوح مراکز محیطی ، شهرستان ، دانشگاه و کشور محاسبه می شوند .

 

 

- نسبت مراکز بهداشتی که دارای برنامه آمادگی بلایا هستند

 

۱۰۰ *      تعداد مراکز بهداشتی که دارای برنامه آمادگی بلایا هستند

تعداد کل مراکز بهداشت

 

 

شاخص های مربوط به برنامه ارزیابی و آموزش خانوار در برابر بلایا

 

توضیح : این شاخص ها برای سطوح مراکز محیطی ، شهرستان ، دانشگاه و کشور در پایان هر فصل محاسبه می شوند .

 

 

- پوشش برنامه ارزیابی آمادگی خانوار در برابر بلایا

 

۱۰۰  *    تعداد خانواری که برنامه ارزیابی آمادگی خانوار در آن اجرا شده

تعداد کل خانوار

 

- پوشش برنامه آموزش آمادگی خانوار در برابر بلایا

 

۱۰۰  *   تعداد خانواری که برنامه آموزش خانوار در برابر بلایا در آن اجرا شده

تعداد کل خانوار

 

- میزان آمادگی خانوار در برابر بلایا

 

۶.۷( شش و هفت دهم )  *     جمع امتیاز آمادگی خانوارها

                                            تعداد خانوار ارزیابی شده