استراتژیهای آزمایشگاه مواد مخدر و روان گردان

 

 

- راه اندازی تست های تشخیص مواد مخدر و روانگردان جدید متناسب با تغییر الگوی مصرف در جامعه

- یکسان سازی برنامه پذیرش در کل استان و شبکه کردن این آزمایشگاهها به یکدیگر

- تهیه کاغذ ترام دار مخصوص جوابدهی عدم اعتیاد جهت بالابردن ضریب ایمنی گواهی های صادر شده

- تدوین شیوه نامه مشخص جهت پرداخت کارانه بخش عدم اعتیاد

- برنامه ریزی خرید تجمیعی کیت های مصرفی جهت یکسان بودن رویه تشخیص در کل استان و بهره مندی از تخفیف ویژه

- کد دار کردن مراجع درخواست کننده

- نصب دوربین در قسمت پذیرش آزمایشگاهها و گرفتن عکس مراجعین در هنگام پذیرش و نشاندن این عکس در برگه جواب