اهداف آزمایشگاه مواد مخدر و روان گردان

 

 

اهداف برنامه

 

- انجام آزمایشات تشخیصی مواد مخدر و روانگردان و صدور گواهی عدم اعتیاد

- انجام آزمایش تکمیلی TLCبر روی نمونه های مثبت شده در روش غربالی و تایید موارد مثبت

 

اهداف اختصاصی برنامه

 

- برگزاری گارگاه تئوری و عملی و آموزش روش های جدید تشخیص مواد مخدر و روانگردان

-  تهیه و توزیع برچسب هولوگرام با هماهنگی واحد حراست

-  ارائه آمار آزمایشگاههای تشخیص مواد مخدر و روانگردان به ستاد مبارزه با مواد مخدر استان

-  نظارت بر آزمایشگاههای تشخیص مواد مخدر و روانگردان تحت پوشش