برنامه مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران

 

 

 

معرفی برنامه

اهداف برنامه

فرآیندهای برنامه

بوکلت ها،فرم ها و دفتر ثبت مربوط به برنامه

شاخص های برنامه

چک لیست های نظارتی برنامه

فرم های آماری برنامه

متون آموزشی برنامه جهت کارکنان ستادی و محیطی

گزارش پیشرفت برنامه ها در سال جاری

نقاط قوت و ضعف برنامه

استراتژیهای برنامه