متون آموزشی برنامه آزمایشگاه اندازه گیری ید در ادرار

 

 

 

 

- عوارض فقر ید