اهداف برنامه آزمایشگاه اندازه گیری ید در ادرار

 

 

اهداف کلی برنامه :

- بررسی سطح کفایت ید دفعی ادرار یا UIE(Urinary Iodine Exceration ) بر اساس حد مطلوب سازمان جهـانی بهداشـت .

 

- استمرار برنامه پایش و رسیدن به هدف نهایی که حذف اختلال های ناشی از کمبود ید است.