طرح ايجاد ايستگاه بهگردركارگاههاي ۲۰تا ۴۹نفر

 

 

به منظور ارتقاء سطح سلامت کارگران و پیشگیری در زمینه ازکارافتادگی زودرس آنان در اثر بروز سوانح وحوادث در محیط کار طرح ایستگاه بهگر در کارگاههای۴۹-۲۰ نفر بمورد اجرا گذاشته شد .

 

هدف اختصاصی طرح :

۱- تربیت بهگر(امدادگر) جهت ارائه کمک های اولیه در کارگاههای کوچک

۲- ارائه خدمات ایمنی وحفاظت فنی برای کاهش میزان سوانح وحوادث در محیط کار

۳- ارائه خدمات مراقبتهای اولیه بهداشتی به کارگران