آزمایشگاه رفرانس بهداشت حرفه ای

۱- بازدید ازکارخانجات وبازرسی از قسمتهای مختلف کارخانه جهت شناسایی نقاط دارای پتانسیل خطراز نظر عوامل زیان آور محیط کار

۲- شناسایی عوامل فیزیکی شیمیایی وبیولوژیکی وارگونومیکی محیط کار واقدام جهت اندازه گیری هر یک ازاین عوامل با دستگاههای اندازه گیری مربوطه

۳- استفاده ازدستگاههای صداسنج ارتعاس سنج نور سنج دوزیمتر پرتو سنج ودستگاه استرس گرمایی جهت اندازه گیری صدا ارتعاش نور گرما ومیدان های الکترومغناطیس وپرتوها جهت تعیین میزان شدت آن ومقایسه با استاندارد

۴- حضوردر محل کار کارگر واندازه گیری عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار جهت تعیین میزان تماس کارگران با هر یک از این عوامل نظیر صدا گرما وارتعاش و...

۵- نمونه برداری واندازه گیری میزان گازها وبخارات شیمیایی در منطقه تنفسی کارگرجهت تعیین میزان مواجهه کارگر با آلاینده های شیمیایی در طی ۸ ساعت کارروزانه

۶- نمونه گیری خون وادرار وهوای باز دمی کارگران در معرض مواد شیمیایی جهت تعیین مسمومیت شغلی کارگران در پایان شیفت کاری

۷- بررسی پستهای کاری کارگران و وضعیت بدن کارگران درحین کار وتطابق کار با کارگر با تست های ارگونومیکی

۸- بازرسی ازقسمتهای مختلف تاسیسات تهویه صنعتی کارخانه جهت تعیین راندمان سیستم های تهویه درجهت کاهش آلودگی هوای کارخانه

۹- بررسی پرونده های پزشکی کارگران جهت تشخیص زودرس بیماری وهمچنین شناسایی نقاط دارای پتانسیل خطر بیماری زایی در کارخانه واقدام جهت اندازه گیری و رفع این عوامل زیان آور

۱۰- انتقال نمونه های عوامل شیمیایی (فیلترها وجاذبها نمونه برداری ) به آزمایشگاه جهت آنالیز با دستگاه اتمیک اسپکتروفوتومتر وگاز کروماتو گرافی و تعیین غلظت آلودگی ومقایسه با مقادیر استاندارد

۱۱- تهیه گزارش اندازه گیری وتفسیر نتایج اندازه گیری جهت ارائه به مدیریت کارخانه

۱۲- ارائه راه حل های اصلاحی به مدیریت کارخانه جهت کاهش آلاینده های فیزیکی و شیمیایی محیط کار

۱۳- بررسی اندازه گیریهای انجام شده توسط کارشناسان شبکه ها از نظر صحت و دقت وبررسی وضعیت کالیبراسیون دستگاههای موجود در آزمایشگاه های بهداشت حرفه ای شبکه ها

۱۴- آموزش به پرسنل بهداشت حرفه ای شبکه ها جهت استفاده صحیح از دستگاههای اندازه گیری عوامل زیان آور نظیر صداسنج ارتعاش سنج نورسنج اسپیرومتر و اودیومتر پمپ های نمونه برداری هوا و...

۱۵- راه اندازی دستگاههای جدید اندازه گیری عوامل زیان آور

۱۶- ترجمه متدهای جدید نمونه برداری واندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار از منابع خارجی نظیر NIOSH ,OSHAو...

۱۷- بررسي پرونده های شکایتهای کارگری وکارفرمایی در رابطه با بیماریهای ناشی از کارو اندازه گیری عوامل زیان آور و مقایسه با استاندارد وبررسی ارتباط بیماری با آلاینده ها ( به عنوان ضابط دادگستری )

۱۸ - اندازه گیری عوامل زیان آور مربوط به پرونده های مشاغل سخت و زیان آور آلودگی های زیست محیطی واستاندارد های ISO18000,ISO14000و ...