بررسی مشاغل سخت و زیان آور

به استناد آئین نامه مربوطه وتعاریف مشخص شده برای مشاغل سخت وزیان آور گروه الف وب کمیته هاي بدوي وتجديد نظر استانی با ترکیب اعضاء مشخص شده و با همکاری فعال کارشناسان بهداشت حرفه ای وبازرسین کار اقدام به اندازه گیری عوامل فیزیکی وشیمایئی زیان آور محیط کار نموده وبا توجه به نتایج اندازه گیری ها پس از بحث وبررسی نتایج در قالب فرم های معین به متقاضیان اعلام می گردد بطوری که در این خصوص بیش از پنج هزار شغل در کمیته مذکور مورد بررسی کارشناسان بهداشت حرفه ای و بیش از دوهزار مورد در ایستگاههای مختلف محیط های کار اندازه گیری نور ، استرس گرمایی ، سروصدا ، گردوغبار وگازها وبخارات شیمیائی به عمل آورده اند.