طرح بقا ( بهسازی کارگاههای قالیبافی روستائی )

باتوجه به آئین نامه ودستورالعمل جدید ارسالی اداره کل سلامت محیط وکاروزارت متبوع بهسازی کارگاههای قالیبافی روستائی یا طرح بقا انجام می شود .در حال حاضر براساس اعتبارات ارسالی از اداره کل وتوزیع آن در استان وباهمکاری مشترک کمیته امداد امام خمینی ( ره) در زمینه های تعیین شده درتفاهم نامه موجود ، از طریق فعالیتهای کارکنان واحد بهداشت حرفه ای وبهورزان شاغل در سیستم شبکه ، بطور سالیانه تعداد زیادی از کارگاههای قالیبافی روستایی شناسائی شده با مشارکت قالیبافان بهسازی می شوند علاوه برآن توسط نیروهای بهداشت حرفه ای وبهورزان آموزشهای لازم در زمینه های بهداشت کار، ایمنی وارگونومی به قالیبافان داده می شود ،همچنین سلامتی قالیبافان با معاینه وتکمیل فرمهای موجود توسط بهورز وپزشک مورد بررسیقرار می گیرد