برنامه بهداشت وايمني مواد شيميائي

بهداشت وايمني مواد شيميائي عبارت است از پيشگيري وجلوگيري از اثرات مضر كوتاه مدت ودراز مدت ناشي ازمواد شيميائي براي بشر ومحيط زندگي در هريك از مراحل توليد ، انبارداري ، حمل ونقل ، مصرف ودفع صحيح وايمن هريك از مواد زائدشيميائي ومديريت آن هدف:فراهم نمودن شرايط جهت استفاده ايمن از مواد شيميائي از طريق ارزيابي خطر براي محيط وانسان وارتقاء قابليت ارائه فوريتها وحوادث شيميائي وبررسي اثرات زيان آور تماس با مواد شيميائي

 

فعاليتهای اجرائی:

بازديد ازکارگاههاوکارخانجات که دارای موادشيميائی هستند ( ماده اوليه ، بينابينی ، توليد نظارت بربهسازی کارگاهها وکارخانجات براساس چک ليست نظارت ، نظارت برنحوه صحيح انبارداری موادشيميائی براساس فرم وچک ليست نظارت ، بر برچسب زنی موادشيميائی مصرفی وتوليدی درکارخانجات وکارگاهها ، برگزاری دوره های آموزشی

اصول صحيح استفاده از مواد شيميائی ، آشنائی با خطرات وبيماريهاوحوادث ناشی ازموادشيميائی برگزاری دورهاي آموزشی مقابله با حوادث ناشی ازموادشيميائی با همکاری کليه ارگانهای ذيربط

 

وظيفه کارشناسان بهداشت حرفه ای دراين زمينه شامل:

- شناسائی مواد شيميائی مصرفی وتوليدی درمنطقه

- بررسی ميزان خطرزائی ماده شيميائی

- ارائه راهکاربرای پيشگيری ازخطرمسموميت وايجاد عوارض ناشی ازمواد شيميائی در بروز حوادث

- همکاری درنظارت برحمل ونقل مواد شيمائی منطقه

- نظارت برانبارداری ونگهداری موادشيميائی درکارخانجات

- نظارت برچسب زنی موادشيميائی موجود در کارخانجات وکارگاهها وانبارهای مواد شيميائی