معرفی واحد کودکان

 

 

mailرسالت

mailبیانیه ماموریت

mailاهداف برنامه عملیاتی سال جاری

mailاعضای واحد

mailبرنامه استراتژیک واحد یا برنامه های بلند مدت

 

 

چشم اندازبرنامه :

تمام کودکان زیر ۸ سال در استان در بالاترین حد مطلوبیت از نظر وضعیت سلامت قرار گیرند و بتوانیم با برنامه ریزی در راستای ارتقائ سلامت کودکان در منطقه مرکزی کشور نمونه و سرآمد بوده و برای کل کشور الگوی عملی باشیم.

 

بیان ماموریت

رسالت ما در دانشگاه علوم پزشکی كمك به برنامه ريزي، اطلاع رساني، انتقال سياست هاي وزارتخانه، آموزش دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی، آموزش و بازآموزي پزشکان و پیراپزشکان در بخش های دولتی و خصوصی،پژوهش در زمینه ترویج تغذیه با شیرمادر، مراقبت از کودکان زیر ۸ سال، شناسایی کودکان بیمار، کاهش بار بيماري های اولويت دار کودکان زير۵ سال، بررسی علل و پیشگیری از مرگ و میر کودکان به منظور ارتقای سلامت کودکان می باشد. در این راستا رسالت ما از اهمیت به سزایی برخوردار است. لذا در نظر داريم براي ارتقای سطح عملكرد بهداشتي، تامین و  توزيع درست منابع ( انسانی، تجهیزات، مالی و... ) در واحدهای  بهداشتی و درمانی، بیمارستانها، کلینیک ها و مطب ها داشته و آموزشها و نظارت ها را هدفمند و اطلاع رساني را به روز نماییم همچنین با انجام هماهنگی های بین بخشی، پشتیبانی و پیگیری مواد کمک آموزشی و دارویی، موجبات ارتقای کیفیت ارایه خدمات و تامین، حفظ و افزایش سطح سلامت کودکان و کاهش مرگ و عوارض ناشی از بیماریهای شایع در گروه آسیب پذیر کودکان در سطح استان را فراهم آوریم.

 

  اهداف برنامه عملیاتی سال جاری :

 

برنامه مراقبت های ادغام یافته کودک سالم

*افزایش آگاهی هسته آموزشی برنامه در خصوص برنامه های سلامت کودکان با توجه به الویت های تعیین شده  به ۷۰ درصد

*ارتقاء وضعیت مرکز جامع تکامل کودکان به عنوان سطح سوم خدمات

*بهبود عملکرد پرسنل و پزشکان ارائه دهنده خدمت در خصوص برنامه غربالگری تکامل کودکان ( غربالگری اسکرین تکامل کودکان و تست بیلی)

*بهبود عملکرد پزشکان و پرسنل در خصوص سایر برنامه های کودک سالم به ۹۰ درصد

*افزایش آگاهی مردم در زمینه برنامه کودک سالم از ۷۴ درصد به ۸۰ درصد

*افزایش هماهنگی های بین بخشی در راستای بهبود برنامه های مراقبت ادغام یافته کودک سالم و غربالگری تکامل کودکان (بهزیستی)

*افزایش آگاهی پزشکان عمومی و متخصص در بخش خصوصی در خصوص برنامه های مراقبت ادغام یافته کودک سالم و غربالگری کودکان 

*بهبود وضعیت فرایندهای پشتیبان ( تامین تجهیزات، منابع مالی، نیروی انسانی، تامین مکمل ها و... )

 

برنامه مراقبت های ادغام یافته کودک بیمار

*افزایش آگاهی و عملکرد  پرسنل ارائه دهنده خدمت در زمینه برنامه مراقبت ادغام یافته ناخوشی اطفال از ۳/۸۸ درصد به  ۹۰

*افزایش آگاهی و عملکرد پزشکان  به ویژه پزشکان  خانواده شهری در زمینه برنامه مراقبت ادغام یافته ناخوشی اطفال از ۷/۸۲ به ۹۰

*افزایش آگاهی جامعه در خصوص ۵ علت اصلی از ۴۶ درصد به ۶۰ درصد

*بهبود کیفی در ثبت نتایج مراقبت های کودک بیمار به صورت الکترونیکی به ۸۰ درصد

*افزایش کمی و کیفی در ثبت و گزارش دهی خدمات مراقبت ادغام یافته کودک بیمار ( مانا) از ۷۳ درصد به ۸۵ درصد

*افزایش آگاهی و عملکرد پزشکان بخش خصوصی در اجرای برنامه مراقبت های ادغام یافته ناخوشی اطفال

*ارتقاء روند آموزش دانشجویان پزشکی در دوره بالینی در زمینه مراقبت ادغام یافته ناخوشی اطفال

*بهبود کیفی در ثبت نتایج مراقبت از کودک مصدوم به صورت الکترونیکی ۸۰ درصد

*افزایش آگاهی پزشکان و پرسنل در زمینه احیاء کودکان با همکاری معاونت درمان به ۶۰ درصد

*افزایش آگاهی خانواده ها در زمینه برخورد با کودک مصدوم ۳۹.۹ به ۵۰

 

برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان

*ارتقاء سطح آگاهی و عملکرد  پرسنل و پزشکان در خصوص احیاء پایه کودکان به ۵۰% وضعیت موجود

*بهبود کمی و کیفی طراحی مداخلات خارج سازمانی در پیشگیری از وقوع مرگ های مشابه به ۲۰% وضعیت موجود

*بهبود کمی و  کیفی طراحی مداخلات داخل سازمانی در پیشگیری از وقوع مرگ های مشابه به ۲۰% وضعیت موجود

*کاهش مرگ کودکان ۵۹- ۱ ماهه بر اثر سوانح و حوادث ترافیکی از۴۴.۶ به ۴۳در سال۱۳۹۳ 

*کاهش مرگ کودکان ۵۹-۱ ماهه بر اثر سوانح و حوادث غیر ترافیکی از۵۵.۴ به۵۲ در سال ۱۳۹۳

*بهبود کمی و کیفی  عملکرد بیمارستان ها در خصوص بررسی مرگ های داخل بیمارستانی به ۱۰ % وضعیت موجود

*بهبود کیفی نحوه ارائه خدمت پزشکان جهت کاهش مرگ های قابل پیشگیری به ۱۰% وضعیت موجود

*ارتقاء سطح آگاهی هسته آموزشی برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان درخصوص نحوه برخورد با کودک حادثه دیده به ۳۰% وضعیت موجود

 

برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر و بیمارستان های دوستدار کودک

*ارتقا آگاهی پرسنل مراکز بهداشتی درمانی در رابطه با مدیریت سوء مصرف مواد در بارداری و شیردهی به ۶۵ درصد

*ارتقا آگاهی، نگرش و عملکرد جامعه در مورد نقش شیر مادر با توجه به شعار هفته سلامت و شعارهفته شیر مادراز ۷۴.۵ به ۸۰ درصد

*ارتقا وضعیت توزیع شیر مصنوعی شهری

*بهبود کیفی فرایند مشاوره شیردهی در راستای پیشگیری از تجویز شیرمصنوعی  بی مورد در بخش خصوصی به میزان ۵۰ درصد

*افزایش هماهنگی های بین بخشی در راستای ترویج تغذیه با شیر مادر به ۱۰ درصد وضعیت موجود

*بهبود کمی و کیفی عملکرد بیمارستان های دوستدار کودک در خصوص اقدامات دهگانه از طریق ارزیابی مجدد بیمارستان های دوستدار کودکبا حفظ وضعیت موجود (۹۲.۵ درصد)

*افزایش بیمارستان های دوستدارکودک به ۱۰۰ درصد

*افزایش سطح آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان بیمارستان های دوستدار کودک برای مشاوره و حل مشکلات شیردهیاز  ۸۸ درصد به ۹۰ درصد

 

اسامی اعضاء واحد کودکان

 

نام و نام خانوادگی : راهله طغیانی

سمت: مسئول واحد

برنامه های کارشناس : مسئولیت واحد- برنامه مانا

تلفن : ۳۴۴۵۱۸۱۹

ایمیل : isfkoodakan@yahoo.com

سوابق اجرایی :۲۴سال

 

نام و نام خانوادگی : مریم کاظمی

سمت:کارشناس برنامه

برنامه های کارشناس :برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر- بیمارستان های دوستدار کودک

تلفن : ۳۴۴۵۱۸۱۹

ایمیل : isfkoodakan@yahoo.com

سوابق اجرایی :۱۸ سال

 

نام و نام خانوادگی : سارا فاضلیان

سمت:کارشناس برنامه

برنامه های کارشناس :نظام مراقبت از مرگ کودکان

تلفن : ۳۴۴۵۱۸۱۹

ایمیل : isfkoodakan@yahoo.com

سوابق اجرایی :۹ سال

 

نام و نام خانوادگی : صدیقه دهقان نصیری

ایمیل : isfkoodakan@yahoo.com

سوابق اجرایی : ۲۵سال

 

برنامه های استراتژیک سال جاری

 

برنامه مراقبت های ادغام یافته کودک سالم

*برگزاری آموزش های تئوری و عملی درخصوص اسکرین تکامل کودکان

*بهبود عملکرد فرآیندهای خدمات جهت اجرای برنامه تکامل کودکان در شهرستان ها

*افزایش آگاهی مردم از طریق توزیع رسانه های جمعی

*بهبود فرایند ارائه خدمت درخصوص تقویت هماهنگی های بین بخشی

*بهبود فرایند ارائه خدمت در خصوص تحلیل اطلاعات آماری ASQ

*بهبود فرایند ارائه خدمت جهت همگون سازی دستورالعمل های برنامه کودک سالم

*افزایش آگاهی مردم درارتباط با برنامه های کودک سالم

*بهبود فرایند ارائه خدمت در ارتباط با غربالگری تکامل کودکان از طریق بهزیستی

*بهبود عملکرد پزشکان در زمینه برنامه های کودک سالم

*بهبود فرآیند های پشتیبان از طریق تامین اقلام تجهیزاتی، بهداشتی، دارویی بسته به سطح ارایه دهنده

 

برنامه مراقبت های ادغام یافته کودک بیمار

*پیگیری برگزاری آموزش های تئوری و عملی شهرستان ها درخصوص برنامه مانا

*بهبود عملکرد پزشکان در زمینه برنامه مانا 

*افزایش آگاهی مردم درخصوص نشانه های خطر در کودکان

*بهبود عملکرد پزشکان و پرسنل  در زمینه برنامه مانا از طریق اصلاح فرآیندهای خدمت

*بهبود عملکرد فرایندهای خدمت از طریق استفاده از فن آوری اطلاعات

*بهبود فرآیندهای پشتیبان از طریق تامین اقلام تجهیزاتی، بهداشتی، دارویی بسته به سطح ارایه دهنده خدمات (سرپایی یا بستری)

*بهبود عملکرد پزشکان و پرسنل  در زمینه برنامه مانا از طریق تقویت هماهنگی های بین بخشی

*بهبود عملکرد دانشجویان  در زمینه برنامه مانا از طریق اصلاح فرآیندهای خدمت

 

برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان

*افزایش مهارت ارائه دهندگان خدمت درخصوص احیا پایه کودکان

*بهبود عملکرد نیروی انسانی در زمینه طراحی مداخلات خارج سازمانی

*افزایش مهارت ارائه دهندگان خدمت در زمینه طراحی مداخلات داخل سازمانی

*افزایش آگاهی مردم درخصوص نحوه کاهش حوادث ترافیکی درکودکان

*بهبود عملکرد نیروی انسانی درخصوص نحوه کاهش حوادث ترافیکی درکودکان

*افزایش آگاهی مردم درخصوص نحوه کاهش حوادث غیر ترافیکی درکودکان

*بهبود عملکرد نیروی انسانی درخصوص نحوه کاهش حوادث غیر ترافیکی درکودکان

*افزایش مهارت ارائه دهندگان خدمت در زمینه نحوه بررسی مرگ های داخل بیمارستانی

*بهبود عملکرد نیروی انسانی در جهت کاهش مرگ های قابل پیشگیری ناشی از مشکلات تشخیص و درمان

*افزایش مهارت ارائه دهندگان خدمت درخصوص نحوه برخورد با کودک حادثه دیده

 

برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر و بیمارستان های دوستدار کودک

*ارتقا آگاهی پرسنل مراکز بهداشتی درمانی در رابطه با مدیریت سوء مصرف مواد در بارداری و شیردهی

*گرامیداشت هفته شیر مادر

*بهره برداری از سامانه توزیع شیرمصنوعی با کارت بانکی

*بهبود کیفی فرآیند مشاوره شیردهی در راستای پیشگیری از تجویز شیرمصنوعی بی مورد در بخش خصوص

*افزایش هماهنگی های بین بخشی در راستای ترویج تغذیه با شیر مادر

*ارتقا متوسط امتیاز ده اقدام

*کمک به دوستدار کودک شدن بیمارستان های امام حسین ( ع ) و زهرای مرضیه ( س )

*افزایش سطح آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان بیمارستان های دوستدار کودک برای مشاوره و حل مشکلات شیردهی