معرفی واحد فن آوری اطلاعات

 

 

mailرسالت

mailبیانیه ماموریت

mailاهداف برنامه عملیاتی سال جاری

mailاعضای واحد

mailبرنامه استراتژیک واحد یا برنامه های بلند مدت

 

 

 

چشم انداز واحد فناوری اطلاعات معاونت بهداشتی :

ارائه خدمات سلامت در استان با استفاده از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی در بالاترین سطح و کیفیت در کشور قرار خواهد گرفت و استان اصفهان از این نظر جزء سه استان پیشرودر کشور خواهد بود و برنامه ریزان سلامت در استان از کلیه پتانسیل های فناوری اطلاعات برای اجرای فرآیندهای مدیریتی ، پشتیبانی و خدماتی استفاده کرده و بیشترین استفاده را از تاثیرات فناوری اطلاعات در کاهش هزینه ها ، افزایش بهره وری و ارتقاء کیفیت وکمیت خدمات خواهند نمود . سلامت الکترونیک واستفاده از آن در ارائه خدمات به بهترین شکل فرهنگ سازی شده و مردم ومسئولین سلامت وسایر مسئولین استان بهترین نگرش را نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات در حوزه سلامت خواهند داشت .

 

رسالت و ماموریت :

ماسلامت افراد را ازطریق پشتیبانی ، نوآوری و رهبری ، در سازمانی امن با ارائه و استفاده از اطلاعات با کیفیت ارتقاء می دهیم . ما از ماموریت سازمانمان از طریق ارائه تکنولوژی برای توسعه ، پرورش و تسهیم دانش در داخل سازمان و بین شرکاء آن پشتیبانی می نمائیم . مسئولیت های ما مواردی مانند پشتیبانی وتوسعه همه جانبه و فراگیر سیستم های کاربردی مورد نیاز سازمان ، ارتقاء سطح دانش کارکنان در خصوص فناوری اطلاعات وافزایش مهارتهای تخصصی آنان ، تعیین خط مشی وچشم انداز لازم به منظور حصول سازمان الکترونیک ، توسعه خدمات الکترونیکی به منظور ارائه آن به مردم بدون مراجعه حضوری ودر کوتاهترین زمان ممکن ، مهندسی مجدد فرآیندهای سازمان و ارتقاء کیفیت فرآیندها با استفاده از فناوری اطلاعات می باشد .

 

اهداف کلی :

- شناسائی فرآیندهای سازمان و اجرای برنامه سازمان الکترونیک و الکترونیکی نمودن فرآیندهای کاری وخدماتی سازمان

- ارتقاء سطح دانش مدیران وکارکنان سازمان و شهرستانهای تابعه در حوزه فناوری اطلاعات وافزایش مهارتهای تخصصی آنان

- حفظ وارتقاء جایگاه اینترنتی و اینترانتی سازمان

 

اهداف اختصاصی :

- الکترونیک نمودن فرآیندهای ارائه خدمت ( فرآیندهای دارای مراجعه کننده در سازمان ) به میزان ۳۰ درصد

- ارتقاء سطح دانش فنی کارشناسان فناوری اطلاعات شهرستانها به میزان  ۱۰ درصد وضع موجود

- ارتقاء سطح دانش مدیریتی کارشناسان فناوری اطلاعات شهرستانها به میزان  ۳۰ درصد وضع موجود

- ارتقاء سطح دانش ومهارت فنی کارکنان ومدیران معاونت بهداشتی به میزان ۱۰ درصد وضع موجود

- ارتقاء کیفیت ارتباط اینترنتی و اینترانتی شهرستانها و واحدهای تحت پوشش به میزان ۱۰درصد وضع موجود

 

اعضاء واحد  :

 

نام و نام خانوادگی : آصفه حداد پور

سمت : مسئول واحد

آدرس ایمیل :hadadpoor@yahoo.com

 

نام و نام خانوادگی : محمود میر خلف زاده

سمت : کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات

آدرس ایمیل:m_mirkhlafz@yahoo.com

 

نام و نام خانوادگی : محمد حسین مسعودی

سمت : کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات

آدرس ایمیل :hmasuodi@yahoo.com

 

نام و نام خانوادگی : مریم السادات صدری

سمت : کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات

آدرس ایمیل :marysadr62@yahoo.com

 

نام و نام خانوادگی : سمیه صادقی اردستانی

سمت : کمک کارشناس واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات