معرفی واحد سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس

 

mailرسالت

mailبیانیه ماموریت

mailاهداف برنامه عملیاتی سال جاری

mailاعضای واحد

mailبرنامه استراتژیک واحد یا برنامه های بلند مدت

 

 

 

رسالت :

در راستاي نقشه جامع سلامت  نوجوانان و جوانانتمامي ارگان هاي دولتي و خصوصي متعهد مي گردند تا بر اساس چشم اندازهاي نظام سلامت به تمامي سطوح پيشگيري اوليه، ثانويه و ثالثيه سلامت جسماني، رواني، اجتماعي و معنوي نوجوانان و جوانان براي رسيدن به جايگاه برتر در منطقه تلاش نمايند. تمامي متوليان سعي و تلاش خود را مي نمايند تا با ارتقا آگاهي در آحاد جامعه به کمک تمامي امکانات آموزشي و فرهنگي بتوانند عملکرد سلامت نوجوانان وجوانان را ارتقا دهند و با ارايه خدمات و امکانات و حمايت هاي مديريتي در جهت اصول اعتقادي و ديني به تکامل وسلامت نوجوانان و جوانان کمک نمايند.

 

بیانیه ماموریت :

اایجادجامعه ای که نوجوانان و جوانانی توانمندوسالم درهمه سطوح جسمی ، روانی ، اجتماعی داردبه صورتی که این نوجوانان وجوانان از معیارهای شیوه زندگی سالم نه تنها دردوره نوجوانی وجوانی بلکه دردوره میانسالی وسالمندی آگاهی دارندوبا عمل به این موارد در تمام دوره عمربا نشاط وکارآ زندگی می کنند.

 

 

اهداف برنامه عملیاتی سال جاری :

*      ارتقاء توانمندی های اطلاعاتی مورد نیازگروه هدف درزمینه های مختلف سلامت برای اصلاح وبهبودشیوه های سالم زیستن .

*      افزایش دسترسی گروه هدف به خدمات بهداشتی درمانی درکلیه ابعادجسمی ، روانی ، اجتماعی ومعنوی.

*      فراهم آوردن زمینه ایجاد محیط ایمن وبهداشتی برای گروه هدف .

 

 

اعضای واحد :

 

نام ونام خانوادگی: راضیه امیدی

سمت:کارشناس مسئول سلامت نوجوانان ، جوانان ومدارس

برنامه های کارشناس: مسئولیت واحد

تلفن: ۳۴۴۷۱۰۰۲

ایمیل:omidi@phc.mui.ac.ir

 

نام ونام خانوادگی: مرجان مومنی بروجنی

سمت:کارشناس سلامت نوجوانان ، جوانان ومدارس

تلفن: ۳۴۴۷۱۰۰۲

 

ایمیل :marjanmo@yahoo.ca

 

نام ونام خانوادگی: راهله فراحی

سمت:کارشناس سلامت نوجوانان ، جوانان ومدارس

تلفن:  ۳۴۴۷۱۰۰۲

ایمیل:

 

نام ونام خانوادگی: نرگس جلیلی پور

سمت:کارشناس سلامت نوجوانان ، جوانان وجوانان

تلفن: ۳۴۴۷۱۰۰۲

ایمیل:salamatemadares@phc.mui.ac.ir

 

نام ونام خانوادگی: زهرا آبتین

سمت:کارشناس سلامت نوجوانان ، جوانان ومدارس

تلفن: ۳۴۴۷۱۰۰۲

ایمیل:salamatemadares@phc.mui.ac.ir

 

برنامه استراتژیک واحد:

۱.      برنامه های مراقبت سلامت نوجوانان ومدارس

۲.      برنامه های مراقبت بیماریهای نوجوانان ومدارس

۳.      برنامه مراکزمروج سلامت نوجوانان ومدارس

۴.      برنامه رفتارهای پرخطرنوجوانان ومدارس

۵.      برنامه نظام مراقبت مرگ نوجوانان ومدارس

۶.      برنامه های سلامت جوانان