معرفی واحد بیماریهای غیر واگیر

 

mailرسالت

mailبیانیه ماموریت

mailاهداف برنامه عملیاتی سال جاری

mailاعضای واحد

mailبرنامه استراتژیک واحد یا برنامه های بلند مدت با ذکر اهداف

 

مقدمه :

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها یکی از گروههای کارشناسی تخصصی مرکز بهداشت استان است که در زمینه چگونگی الگوی توزیع بیماریها ی شایع استان از نظر اتیولوژی ،توزیع مکانی ،زمانی و انسانی و بخصوص بار بیماری ها و عوامل موثر بر آن بررسی و مطالعه می نماید .

با توجه به اهمیت کنترل بیماریها در سلامت انسان بعنوان محور توسعه پایدار ، این گروه برآن است با برقراری نظام مراقبت بیماریهای واگیر و غیر واگیر در طرح ،اجرا و ارزیابی برنامه های بهداشتی و فعالیت های مربوط به آن به نحو شایسته ایفای نقش کند .

خدماتی که گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها ارائه می دهد به طور خلاصه به شرح زیر است :

-مطالعه و شناخت وضعیت اپیدمیولوژیک بیماریها در سطح استان ، کشور و دنیا

-نظارت ، پایش و ارزشیابی برنامه های کنترل بیماریها در سطح استان

-مراقبت و کنترل اپیدمی ها

-تسهیل زمینه های اجرایی  برنامه های کشوری تدوین شده در زمینه کنترل بیماریها

-جلب و ایجاد همکاری درون و برون بخشی

-برنامه ریزی و همکاری در انجام برنامه های آموزشی همگانی و آموزش کارکنان بهداشت و درمان

-برنامه ریزی و انجام سمینارها و کارگاه های آموزشی

-انجام مطالعات پژوهشی و تحقیقاتی و یا مشارکت در آنها

-تهیه و توزیع رسانه های مختلف خبری و آموزشی

 

رسالت:

 پیشگیری وکنترل بیماریهای غیرواگیر که بیش از ۷۰درصد باربیماریها می باشد .

 

بیانیه ماموریت:

 گروه بیماریهای غیرواگیر با برنامه ریزی به منظوراصلاح شیوه زندگی ازطریق کنترل عوامل موثر بربروزبیماریهای غیرواگیر قصددارد درراستای کاهش باربیماریها گام بردارد . همچنین باانجام غربالگری های به موقع واصولی درجهت کنترل بیماریهای غیرواگیر اقدام نماید  وباتشخیص به موقع بسیاری ازاین بیماریها ، ازعوارض غیرقابل جبران وبسیاری ازعقب ماندگی ها جلوگیری نماید .

 

اهداف برنامه عملیاتی سال جاری وسالهای گذشته ومیزان تحقق آن :

-کاهش بروزوشیوع دیابت نوع۲ درافرادپره دیابتی(پیشگیري اولیه)۲

-پیشگیري،کاهش وتاخیردربروزعوارض کوتاه ودرازمدت دیابت،تغییردرمسیرطبیعی بیماري وتوقف پیشرفت بیماري(پیشگیري ثانویه)

- کاهش وتاخیردربروزمعلولیت وناتوانی هاومرگ حاصل ازعوارض دیابت وکاهش سالهاي ازدست رفته عمرافرادمبتلاءبه دیابت(پیشگیري ثالثیه).

- شناسایی وکنترل نوزادان مبتلا به کم کاری مادرزادی تیروئید (ch) ، درمان وپیشگیری ازعوارض آن

- کنترل وپیشگیری بیماریهای ژنتیک (هموفیلی ،pku، تالاسمی)

- کاهش مرگ و میر و ناتوانی حاصل از سرطان روده ی بزرگ

- تعیین میزان دقیق بروز سرطان در استان

- انجام مطالعات تحقیقاتی و برنامه ریزی های بهداشتی و درمانی

- كاهش وقوع سوانح و حوادث ( ميزان بروز )

- كاهش ميزان مرگ و مير ناشي از سوانح و حوادث

- كاهش ميزان معلوليت ها و زيان هاي ناشي از سوانح و حوادث

 

برنامه استراتژیک واحد یابرنامه های بلند مدت:

- اجرای برنامه های ارتقاء فرایندهای ژنتیک

- ایجاد بستری مناسب جهت ادغام غربالگری بیماری G6XPDوگالاکتوزمی

- تقویت برنامه های دیابت درشهر

- اجرای برنامه های قلب وعروق وفشارخون درمناطق شهری

- آگاه سازی جامعه پزشکی استان درزمینه اجرای برنامه های درمانی وتخصصی مراقبتهای بیماریهای غیرواگیر

- اجرای برنامه های پیشگیری وکنترل بیماریهای تنفسی آسم وcopd

- ارتقاء فرایندهای کنترل عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر

 - پیاده سازی سیستم اطلاعات جغرافیایی بیماریهای واگیر دار

 

 

اعضاء واحد :

مدیر گروه مبارزه با بیماریها 

دکتر مسعود زندیه 

 Email: zandieh66@yahoo.com

 

کارشناسان بیماریهای غیر واگیر

دکتر مهشید احمدیان          معاون بیماریهای غیر واگیر و کارشناس بیماریهای قلبی و عروقی

                                     mahshid_ahmadian@yahoo.com

دکترعاطفه باقرصاد             کارشناس بیماریهای ژنتیک(تالاسمی،هموفیلی،فنیل کتونوری)

                                     dr.baghersad@gmail.com

امین اسماعیلی              کارشناس دیابت

                                     amin_mahoor@yahoo.com

دکتر زهرا روانخواه               کارشناس سرطان

                                     Zahra.ravankhah@yahoo.com

 رویا بهارلو                        کارشناس ثبت سرطان

                                     roya_bahar_21@yahoo.com

 حسین توازهی                 کارشناس  سوانح وحوادث - عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر

                                     htavazohi@yahoo.com

 مرضیه دلوی اصفهانی        کارشناس هیپوتیروئید و بیماریهای تنفسی

                                    m_dalvi_20@yahoo.com