معرفی واحد بهداشت محیط

 

mailرسالت

mailبیانیه ماموریت

mailاهداف برنامه عملیاتی سال جاری

mailبرنامه استراتژیک واحد یا برنامه های بلند مدت

mailاعضای واحد

 

رسالت

گروه بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان به عنوان یکی از گروه های فعال معاونت بهداشتی، در راستای اهداف و اجرایی نمودن سیاست های دولت درحوزه معاونت بهداشتی استان  و رعایت مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۸ از تصویب نامه طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری به منظور ارتقاء سطح بهداشت و سلامت آحاد مردم از طریق نظارت بر مراکز تهیه و توزیع و عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی، کنترل ونظارت برمنابع و شبکه های توزیع  آب آشامیدنی سالم ،  کنترل ونظارت بر دفع بهداشتی زباله، کنترل ونظارت بردفع بهداشتی فاضلاب ، فرآیند تأمین سلامت غذایی مراکز بهداشتی و درمانی ، بیمارستانها ، مراکز آموزشی ، مشارکت در برنامه های حوادث غیرمترقبه و ... از طریق بازرسی بهداشتی پرسنل بهداشت محیط فعالیت نموده و در راستای تحقق این رسالت و تکریم گیرندگان خدمات و اعتقاد راسخ به بهبود مستمر کیفی و کمی در ارائه خدمات بهداشتی و افزایش مهارتهای فنی منابع انسانی و رعایت اصل  صرفه جویی در منابع مالی ، زمان و افزایش اثربخشی از طریق بکارگیری فن آوری های نوین نرم افزاری  و سخت افزاری در تقویت و هماهنگ سازی درون بخشی و برون بخشی و نیز  جلب رضایت گیرندگان خدمت نسبت به اصلاح شیوه های جاری و ارائه ی الگوهای جدید  می کوشد .

 

بیانیه ماموریت

 

گروه مهندسی بهداشت محیط مي­کوشددر راستای اهداف و اجرایی نمودن سیاست های دولت در برنامه پنجم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و و رعایت مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۸ از تصویب نامه طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری به منظور ارتقاء سطح سلامت آحاد مردم از طریقنظارت و کنترل مراکز تهیه و توزیع و عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی، بهداشتی درمانی و آموزشی،کنترل ونظارت برمنابع و شبکه های توزیع آب آشامیدنی مناطق شهری و روستایی،کنترل ونظارت جامع بر مدیریت پسماندهای عادی و ویژه،کنترل ونظارت برجمع آوری، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب در مناطق شهری و روستایی،اجرایی نمودن برنامه کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، مشارکتفعال در برنامه های حوادث غیرمترقبه و کنترل و نظارت بر آلودگی هوا در محیط های شهری و محیط های بسته و.....  فعالیت نموده و در راستای تحقق این رسالت و تکریم گیرندگان خدمات و اعتقاد راسخ به بهبود مستمر کیفی و کمی در ارائه خدمات بهداشتی و افزایش توان علمی و مهارتهای فنی پرسنل بهداشت محیط در شهرستان های استان و رعایت اصل صرفه جویی در منابع مالی، زمان و افزایش بهره وری از طریق بکارگیری فن آوری های نوین نرم افزاری  و سخت افزاری و استفاده از تکنولوژی مناسب (اصول PHC) در تقویت و هماهنگ سازی روابط درون بخشی و برون بخشی و نیز جلب رضایت گیرندگان خدمت، نسبت به اصلاح شیوه های جاری و ارائه ی الگوهای جدید گام های موثری بردارد.

 

 

اهداف برنامه عملیاتی سال جاری

 

 • افزایش کیفیت هوای مناطق شهری دارای مشکل آلودگی هوا به شرایط هوای پاک به میزان ۲۰ درصد سال ۹۳
 • حذف قلیان از مراکز و اماکن عرضه کننده قلیان به میزان ۷۰ درصد نسبت به سال ۹۳ در سطح استان
 • پیگیری ساماندهی وضعیت استفاده از پساب تصفیه خانه های فاضلاب استان به میزان ۱۰۰ درصد
 • اصلاح و بهبود ساختار سيستم بازرسي بهداشتي مراكز و اماكن به صورت ۱۰۰ درصد در استان
 • ايجاد و توسعه نظام خوداظهاري و خود کنترلی برای حداقل ۵۰ درصد مراکز و اماکن حساس استان
 • اجرای برنامه بازرسی و نظارت بهداشتی بر مراکز  و اماکن از طریق سامانه جامع و اعطاء سیب سلامت به نحوی که ۵۰ درصد اماکن و مراکز حساس، درجات مختلف سیب سلامت را کسب نمایند.
 • اجرایبرنامهایمنی آب در سطح استان (WSP) به میزان ۱۰۰ درصد
 • اجرای برنامه های آموزشی و توانمند سازی نیروی انسانی بهداشت محیط به میزان ۱۰۰ درصد
 • اجرای پروتکل ارزیابی بخش سلامت گزارشات ارزیابی زیست محیطی پروژه ها به صورت ۱۰۰ درصد
 • مجهز نمودن حداقل ۵۰ درصد شهرستان ها به آزمایشگاههای میکروبیولوژی مواد غذایی در استان
 • نظارت و پایش فعالیت های بهداشت محیط شهرستان ها با پوشش ۱۰۰ درصدی در سال ۹۴
 •  

 

برنامه استراتژیک واحد یا برنامه های بلند مدت

 

الف) استراتژي هاي رشد (SO)

۱) تشکیل جلسات و کارگروههای درون بخشی و برون بخشی به منظور تقویت برنامه های جاری و جلب حمایت مدیران درون بخشی و توسعه و تحکیم روابط برون بخشی به منظور پیشبرد اهداف سیستم

۲) اجرای برنامه های آموزشی متنوع برای گروههای مختلف هدف در جامعه با استفاده از تکنیک ها و روش های جدید آموزشی

۳) اجرای کامل آیین نامه جدید قانون ماده ۱۳ و دستورالعمل های مربوطه در بازرسی هاو نظارت های بهداشتی در سطح استان

۴) اجرای کامل سامانه جامع بازرسی بهداشت محیط در سطح استان

۵) بهره وری حداکثری از منابع و تجهیزات و نیروی انسانی موجود بهداشت محیط به منظور انجام اقدامات اثر بخش در سطح استان

۶) جلب حمایت سیاستگزاران، مدیران و دولتمردان در خصوص مشارکت فعال و حمایت برنامه های بهداشت محیط استان

۷) استفاده از علاقه مندی، توان و پتانسیل علمی و عملی آحاد جامعه به منظور تقویت برنامه های بهداشت محیط به صورت خود مراقبتی

۸) برنامه ریزی دستور کار جلسات کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان و شهرستان ها با اولویت برنامه های بهداشتمحیط

 

ب) استراتژيهاي تنوع (ST)

۱- تقویت و گسترش راه هاي همكاري علمي و اجرايي با اتاق اصناف و صاحبان صنوف، اماكن و مردم در خصوص ساماندهی مشکلات و معضلات مربوط به مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی و اماکن عمومی

۲- تهیه تجهیزات و ايجاد زيرساخت هاي اجرايي لازم به منظور کنترل و مواجه با بیماری های نوپدید، بازپدید، طغیان ها و بیوتروریسم

۳- انجام پژوهش های کاربردی گسترده در زمینه های مختلف بهداشت محیط به منظور ارائه راهکارهای علمی و منطقی جهت پیشبرد اهداف برنامه

۴- تشکیل جلسات تخصصی و کارشناسی با مراجع محترم قضایی استان به منظور تسهیل روند برخورد با متخلفین و متقلبین بهداشتی

۵- فعال سازی کمیته های کنترل دخانیات

۶- حذف قلیان از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی (سفره خانه ها و چایخانه ها) و اماکن عمومی

۷- تدوین برنامه نظارت و کنترل جدی بر آرایشگاههای زنانه در سطح استان

۸- تشکیل تیم های بازرسی گروهی در قالب برنامه های ضربت و ناظم در استان و شهرستان ها به منظور تشدید کنترل مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در سطح استان

۹- تشکیل تیم های بازرسی مشترک با سایر سازمان ها به منظور تشدید کنترل مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در سطح استان و انجام وظایف هر دستگاه

۱۰- اجرای برنامه ایمنی آب (WSP)

۱۱- پیشنهاد اصلاح برنامه مدارس مروج سلامت و پیگیری اجرای اصولی آن در سطح استان

۱۲- تدوین برنامه جامع و منسجم پایش و نظارت بر فعالیتهای بهداشت محیط شهرستان ها

 

ج) استراتژيهاي تغيير (WO)

 

 1. طراحي نظام آموزشي ضمن خدمت اثر بخش بر مبناي نياز بازرسان بهداشت محيط با استفاده از توان علمی دانشکده بهداشت
 2. پیگیری تدوین چارت تشکیلاتی منسجم و تخصصی در گروه مهندسی بهداشت محیط استان از طریق جلب نظر مسئولین و مدیران استانی و کشوری
 3. اندازی آزمایشگاههای میکروبی مواد غذایی در سطح شهرستان های استان به منظور کنترل دقیق میکروبی و آمادگی لازم و پاسخگویی سریع جهت مقابله با طغیان های ناشی از مواد غذایی
 4. استفاده از توان سازمان های غیردولتی و مردم نهاد(NGOs)فعال در برنامه های زیست محیطی استان به منظور شناسایی تهدیدات مدرن بهداشت محیط
 5. استفاده از پتانسیل مردمی جهت تقویت نظارت های بهداشت محیط از طریق سامانه ۱۴۹۰
 6.  ارتقاء سطح اطلاعات و توان علمی و عملی کارشناسان و بازرسان بهداشت محیط ازطریق تقویت ارتباط با آموزش کارکنان دانشگاه و مرکز بهداشت استان

 

 

د) استراتژيهاي تدافعي (WT)

 1. تخصصی سازی برنامه ها و فعالیت های بهداشت محیط و توانمند سازی کارشناسان بهداشت محیط
 2. فراهم نمودن زمينه فعاليت بخش خصوصي در امر بازرسي بهداشتي مراكز و اماكن
 3. تقویت سیستم بازرسی و نظارت بر بهداشت محیط مدارس
 4. پیگیری حقوق بازرسین بهداشت محیط و توجیح متصدیان و کارگران شاغل در مراکز و اماکن عمومی در خصوص عواقب هتک حرمت و برخورد نامناسب با بازرسین
 5. حساس سازی مراجع محترم قضایی در خصوص مواد قانونی مربوط به هتک حرمت کارمندان دولت در حین انجام وظیفه  

 

 

کارشناسان واحد بهداشت محیط

 

نام ونام خانوادگی: مهدی رفیعی

سمت: مدیرگروه بهداشت محیط

مدرک تحصیلی: لیسانس بهداشت محیط

سابقه کار: ۲۵سال

 

نام ونام خانوادگیحشمت اله مرادپور

سمتکارشناس بهداشت هوا، کنترل و مبارزه با دخانیات،نظارت بر بهداشت فاضلاب و ارزیابی اثرات زیست محیطی

مدرک تحصیلی: MPH بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

سابقه کار: ۱۲سال

 
نام ونام خانوادگی: بابک نیکخواه

سمت: کارشناس اماکن عمومی، کارشناس پسماند، کارشناس مرتبط با مسائل بهداشت محیط کمپ های ترک اعتیاد،آموزشگاههای اصناف، امور بودجه و نیروی انسانی بهداشت محیط

مدرک تحصیلی: لیسانس بهداشت محیط

سابقه کار: ۱۸سال

 

نام ونام خانوادگی: رسول پرتوی اصفهانی

سمت: کارشناس اماکن عمومی، کنترل ناقلین، برنامه CBI، فوریت های سلامت محیط و برنامه گندزدایی

مدرک تحصیلی: لیسانس بهداشت محیط

سابقه کار: ۲۳سال

 

نام ونام خانوادگی: احمد شماعی زواره

سمت:کارشناس پرتوها و بیمارستان ها

مدرک تحصیلی: لیسانس بهداشت محیط

سابقه کار: ۶ سال

 

نام ونام خانوادگی: زهرا موسویان

سمت:کارشناس بهداشت آب

مدرک تحصیلی: لیسانس بهداشت محیط

سابقه کار: ۱۵ سال

 

نام ونام خانوادگی:طاهره ابراهیم  پور

سمت:کارشناس آزمایشگاه بهداشت محیط

مدرک تحصیلی: لیسانس بهداشت محیط

سابقه کار: ۱۵ سال

 

نام ونام خانوادگی:  فاطمه فتحی

سمت: کارشناس آمار بهداشت محیط

مدرک تحصیلی:لیسانس بهداشت محیط

سابقه کار: ۱۹ سال

 

نام ونام خانوادگی: سعادت مانیان

سمت: کارشناس آزمایشگاه بهداشت محیط

مدرک تحصیلی: لیسانس بهداشت محیط

سابقه کار:۶ سال

 

نام و نام خانوادگی : رویا عطایی

سمت : کارشناس آرایشگاه ها و مهد کودک ها

مدرک تحصیلی : کاردان بهداشت محیط

سابقه کار : ۱۸ سال

 

نام و نام خانوادگی : زهره مقصودی

سمت : کارشناس آزمایشگاه و مسئول برنامه آموزش

مدرک تحصیلی : لیسانس بهداشت محیط

سابقه کار : ۸ سال

 

نام ونام خانوادگی:مرضیه نجیمی

سمت: کارشناس فنی بهداشت محیط

مدرک تحصیلی: لیسانس معماری

سابقه کار: ۴سال