معرفی واحد بهداشت دهان و دندان

 

mailرسالت

mailبیانیه ماموریت

mailاهداف برنامه عملیاتی سال جاری

mailاعضای واحد

mailبرنامه استراتژیک واحد یا برنامه های بلند مدت

 

 

رسالت واحد :

نهادینه شدن رعایت فرهنگ بهداشت دهان و دندان در خانواده ها به گونه ای که شاهد کاهش بیماری های لثه و دندان همراه با کاهش DMFTو تبدیل  MبهFباشیم که در نتیجه آن هر فرد ایرانی زمان بیشتری از عمر خویش را با دندان های طبیعی استفاده نماید .

 

بیانیه ماموریت واحد سلامت دهان و دندان :                             

واحد سلامت دهان و دندان برنامه ریزی می نماید تا خدمات پیشگیری اولیه و ثانویه و آموزشی و درمانی به افراد جامعه به خصوص گروه های هدف در واحدهای بهداشتی درمانی تحت پوشش استان اصفهان ارائه گردد .

هم چنین این واحد تلاش می نماید تا سطح سلامت دهان و دندان جامعه را با تقویت آگاهی و تقویت نگرش پرسنل و افراد جامعه ارتقا دهد.

ایجاد ارتباط با بخش خصوصی ، اطلاع رسانی گروهی ، تهیه و توزیع پمفلت ها  و جزوات آموزشی، انجام هماهنگی با مراکز آموزشی و سایر ادارات و ارگان ها از جمله سیاست های متخذه در راستای  ارائه هر چه بهتر خدمات تعریف شده می باشند . از دیگر برنامه های واحد آموزش پرسنل محیطی و ستادی در زمینه فعالیت های مرتبط ، و ارتقاء سطح علمی و تکنولوژی زمینه تقویت عملکرد ایشان می باشد. بعلاوه سعی داریم با تدارک امکانات ، نیروی پرسنلی و نظارت مستمر، ارائه خدمات استاندارد را زمینه سازی نماییم.

پژوهش ،جمع آوری داده ها و تحلیل  آماری آن ها از جمله فعالیت هایی است که ما را در رسیدن به اهداف یاری می نماید.

 

اهداف برنامه عملیاتی سال جاری :

هدف کلی : ارتقاء سلامت دهان و دندان جامعه با ارائه آموزش بهداشت دهان و دندان ، خدمات بهداشتی و پیشگیری و ارائه خدمات درمانی است که جهت نیل به این هدف غایی برنامه ها و طرحهای مختلفی در واحد در دست اجرا می باشد.

فعالیتهای اصلی واحد را می توان در ۳ شاخه اصلی طبقه بندی کرد:

۱-برنامه های کشوری ارتقائ سلامت دهان و دندان

۲-فعالیتهای آموزشی

۳-خدمات درمانی

 

اعضای واحد :

نام :محمد علی 

نام خانوادگی : ساعی

عنوان پست مورد تصدی : کارشناس مسئول بهداشت دهان و دندان

مدرک تحصیلی : دکتری دندانپزشکی

مدت تجربه :۲۶ سال و یازده ماه

محل خدمت : مرکز بهداشت استان

سوابق خدمت :

شروع خدمت از تاریخ ۱۵/۴/۶۷ در شهرستان نائین و از تاریخ ۲۸/۶/۷۲ در مرکز بهداشت شهرستان نجف آباد و سپس از تاریخ ۱۱/۷/۸۷ در مرکز بهداشت استان

شماره تلفن :۳۴۴۸۵۵۱۸

 

نام : پریسا

نام خانوادگی : عظیمی

عنوان پست مورد تصدی : کارشناس بهداشت دهان و دندان

مدرک تحصیلی : دکتری دندانپزشکی

مدت تجربه :۲۳ سال

محل خدمت : مرکز بهداشت استان

سوابق خدمت :

شروع خدمت از تاریخ ۵/۳/۷۰ در شهرستان اصفهان ۲ از تاریخ ۱۵/۴/۷۵ در شهرستان خوانسارواز سال ۱۳۷۷ تاکنون به عنوان کارشناس بهداشت دهان ودندان واحد بهداشت دهان ودندان مرکز بهداشت استان

شماره تلفن :۳۴۴۸۵۵۱۸

 

برنامه استراتژیک واحد :

برنامه ریزی در امر بهداشت وپیشگیری همواره موجب کاهش یا قطع بروز بیماری وارتقاء سـلامت وبهداشت دهان جامعه می گردد. این امر نیازمند شناسایی وارزیابی اطلاعات مربوط به وضعیت ســـلامت وبیماری دهان ودندان می باشد.کاهش آثار وعوارض بیماری های دهان ودندان بر روی سلامتی جسم وروان وارتقاء سلامت دهان ودندان در افراد جامعه از جمله اهدافی است که سازمان بهداشت جهانی برای رسیدن به آن تا سال ۲۰۲۰برنامه ریزی نموده است.

با توجه به اهمیت سلامت دهان و دندان جامعه و مشکلات فراوان بیماری های دهان ودندان بخصوص پوسیدگی دندان هاورشد نسبتاً سریع آن می بایست اقدامات اساسی در زمینه افزایش فرهنگ رعایت سلامت دهان و دندان انجام شده و سریعاً نسبت به اجرای برنامه های سلامت محور در جهت کاهش پوسیدگی اقدام نمود.

طی سال های اخیر تلاش بر این بود تا همواره با تعیین وضعیت شاخص های بهــداشت دهان ودندان بتوان الــگوهای اثربخش ومداخله گرا را جهت بهبود هرچه بیش تر ســلامت دهـان ودندان کودکان ایرانی وگروه های هدف تعیین نمود.در راسـتای تحقق اهـداف ذکر شده طرح ادغام بهـداشت دهان ودندان در شبـکه مـراقبت های اولیه بهداشتی از سال  ۱۳۷۴ آغاز گردید و از ابتدای سال ۱۳۷۵ در استان اصـفهان به صورت فعال گسـترش یافت و بابه کارگیری پتانسیل های موجود به خصوص همکاری بهورزان و کاردان های بهداشت خانواده بخش اصلی برنامه های سلامت دهان ودندان یعنی انتقال آموزش به مردم تحقق یافت.

باتوجه به رویکرد درمانی اکثر واحدهای دندانپزشکی ، تحقق دندانپزشکی سلامت محورنیاز به برنامه ریزی دقیق و پشـــتکار فراوان دارد وباید با این باور زندگی کرد که می توان جامعه ای با سیستم دندانی سالم داشت واین وظیفه همه دست اندرکاران عرصه سلامت دهان و دندان می باشد.

هم چنین به دنبال آن برنامه بهداشت دهان ودندان ویژه دانش آموزان از سال ۱۳۷۷ درکلیه نقاط کشوردرپایه های اول تا سوم دبستان آغاز گردید . با توجه به اجرای طرح بررسی وضعیت سلامت دهان ودندان کودکان ایرانی درسال ۱۳۷۷ودر دست داشتن اطلاعات گروه های سنی ۶، ۹و ۱۲ ساله ،  این برنامه در استان اصفهان در کلیه پنج پایه ابتدایی به مرحله اجرا در آمد .                                                

شاخص دیگری که در این سال ها اندازه گیری گردید ، شاخص CPI  بود نتایج به دست آمده از تحقیق سال ۱۳۸۰ در افراد ۱۵ تا ۱۹ ساله و۳۵ تا۴۴ ساله ایرانی حاکی از آن بود که در گروه سنی ۱۵تا۱۹ ساله تنها ۸% جمعیت دارای پریودنشیم سالم می باشند ودر گروه سنی ۳۵ تا۴۴ ساله ها ۱% جمعیت دارای پریودنشیم سالم هستند .

بدیهی است نیاز به برنامه ریزی های دقیق ترو موثرتر وطرح ها وبرنامه های مداخله گر در سیستم بهداشتی دهان ودندان جامعه به خوبی احساس می گردد .

این برنامه ریزی ها باید با محوریت خدمات سطح یک پیشگیری مانند:

 آموزش بهداشت دهان ودندان، فلوراید تراپی  و فیشورسیلانت درگروه سنی دانش آموزی و استمرار آن تحقق یابد، بدیهی است با تأمین نیروی انسانی همراه با تجهیز مراکز دندان پزشکی به امکانات جدید و ایجاد فضای استاندارد و پشتیبانی مستمر با نظارت جامع و کامل برمجموعه عملکردی همراه با استفاده از نیروهای آموزش دیده سایر رده بهداشتی مانند بهورزان و کاردان های بهداشت خانواده می توان به این مهم دست یافت.