معرفی واحد بلایا

 

mailرسالت

mailبیانیه ماموریت

mailاهداف برنامه عملیاتی سال جاری

mailاعضای واحد

mailبرنامه استراتژیک واحد یا برنامه های بلند مدت

 

رسالت :

ما کارشناسان واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا با همکاری کلیه واحد های فنی و تخصصی و حمایت مدیر گروه توسعه شبکه مرکز بهداشت استان تلاش می نماییم تا آمادگی مردم استان اصفهان با انجام  آموزش خانوارها و ارتقائ همکاری اعضائ کارگروه های ۱۴ گانه مدیریت بحران افزایش ودر برابر هرگونه مخاطرات طبیعی و انسان شاخت پاسخ بهنگام و بموقع انجام گیرد.

 

بیانیه ماموریت :

 جمهوری اسلامی ایران در حوض انواع مخاطرات طبیعی و انسان ساخت قرار دارد که همواره پیامدهای سوء جانی ،اقتصادی و عملکردی برای جامعه و نظام سلات بدنبال داشته اند به این دلیل ضرورت دارد تا نظام سلامت بطور مداوم برای پاسخ به این حوادث کاملا آماده  باشد و به آنها پاسخ موثر و به موقع دهد اذا عنایات به مطالب فوق واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا با ماموریت زیر تشکیل شد.((مدیریت آمادگی و پاسخ به مخاطرات طبیعی و انسان ساخت و کاهش خطر ناشی از آنهادر جامعه و منابع و تسهیلات بهداشتی))

 

اهداف برنامه عملیاتی :

۱-     استقرار گروه واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا در حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه جورت ۱۰۰ درصد

۲-     تدوین سند EOPبا همکاری گروه های فنی و تخصصی معاونت بهداشتی

۳-     بهبود و شاخهای فاز آمادگی عملکردی در شهرستان پایلوت (سمیرم)به میزان ده درصد وضع موجود

۴-     بهبود شاخصهای برنامه  ارزیابی خطر بلایا   بهداشتی به میزان ده درصد وضع موجود

 

برنامه های استراتژیک واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا :

۱-     تدوین سند EOP مرکزبهداشت استان

۲-     آموزش خانوارها در برابر بلایا در شهرستان پایلوت (سمیرم ) و پس از آن کل استان (DART)

۳-  ارزیابی خطر بلایا در تسهیلات بهداشتی (واحد های بهداشتی درمانی) در سه فاز ارزیابی خطر سازه ایی و ارزیابی آمادگی عملکردی

۴-     انجام نظام مراقبت بلایا

 

اعضاء واحد :

نام و نام خانوادگی : رسول حمامی

سمت : کارشناس مسئول واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا

 ایمیل : R.Hamami@yahoo.com

موبایل :  ۰۹۱۳۲۰۴۷۱۵۹

تلفن : ۰۳۱۱۴۴۸۵۶۱۸

 

 

نام و نام خانوادگی : جواد شجاعی نژاد

سمت : کارشناس واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا

 ایمیل : jsh_1359@yahoo.com

موبایل :  ۰۹۱۳۲۶۶۰۸۶۶

تلفن : ۰۳۱۱۴۴۸۵۶۱۸