معرفی واحد آموزش سلامت

 

mailرسالت

mailبیانیه ماموریت

mailاهداف برنامه عملیاتی سال جاری

mailاعضای واحد

mailبرنامه استراتژیک واحد یا برنامه های بلند مدت با ذکر اهداف

 

 

رسالت گروه آموزش و ارتقاء سلامت:

سياست گذاري،توسعه و تسهيل فعاليت های آموزش و ارتقای سلامت در كشور به منظور توانمندسازی مردم براي ارتقاي سلامت خود،خانواده و جامعه اي كه در آن زندگي مي كنند در راستای سند چشم انداز بيست ساله و برنامه هاي توسعه کلان اقتصادی،سياسی،اجتماعی و فرهنگی کشور

 

بیانیه ماموریت

واحد آموزش سلامت زیر نظر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی  اصفهان فعالیت می نماید. این واحد با استفاده از توانائیها و امکانات موجود ، وظیفه خود می داند با توانمند سازی جامعه در شناخت عوامل تاثیر گذار بر سلامت فردی و اجتماعی و ارائه الگو هایی در زمینه شیوه زندگی سالم در کاهش بیماریها و مرگ و میر و ایجاد زندگی با نشاط برای افراد نقش اساسی ایفاد می نماید. همواره میکوشد تا با مدیریت صحیح برنامه های آموزشی مورد نیاز ، تعهد خود را به جامعه ، گیرندگان خدمت ، کارکنان ، دولت و سایر ذی نفعان بگونه ای انجام دهد که منجر به افزایش دانش و سواد بهداشتی به منظور تغییر نگرش و رفتار برای ارتقاء کیفیت زندگی افراد گردد. ما اعتقاد داریم ، نیروی انسانی با ارزش ترین منبع سازمان هستند و بدین منظور افزایش دانش و معارت افراد را در اولویت قرار داده و با توانمند سازی کارکنان و حفظ حرمت بستر را برای جلب مشارکت آنان در تصمیم گیری و برنامه ریزیها فراهم می کنیم  بطور مستمر تلاش می کنیم تا مشارکت موثر تمام بخشها ی توسعه ( ادارات ، ارگانها و سازمانهای مرتبط ) در استان را جهت طراحی ، اجرا و ارزیابی برنامه های سلامت جلب کرده و به ایجاد ارتباط صحیح درون و بین بخشی اقدام می نمائیم.همواره در راستای سیاستها و استراتژیهای کلان وزارت متبوع حرکت می کنیم.

 

اهداف برنامه عملیاتی سال جاری

"ارتقای کمی و کیفی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت در سطح  استان اصفهان "

 

اهداف اختصاصی:

۱-تعیین میزان سواد سلامت شهروندان اصفهانی

۲-ارتقای سطح آگاهی ، نگرش و عملکرد کارکنان ( پزشکان، کارشناسان، کاردانان ،  بهورزان و ....) بخش سلامت در خصوص  ۳مبحث از مباحث فنی  و تخصصی آموزش سلامت

۳-افزایش تولید منابع علمی آموزش سلامت  به میزان یک منبع علمی در هر فصل

۴-ارتقاء  کیفی مداخلات و فعالیت های آموزشی  به میزان ۲۰% وضع موجود  ( میانگین نمره مداخله ۲۰% افزوده شود)

۵- افزایش کمی و کیفی  تولید رسانه های آموزشی استاندارد به میزان ۱۰%وضع موجود

۶-حساس سازی جامعه  نسبت به  موضوعات و مباحث سلامت

۷- ارتقای سلامت درمحیط های حامی سلامت  (پایگاه های نیروی مقاومت بسیج، مدارس حوزه علمیه، شوراهای اسلامی شهر و روستا، رابطین سلامت ادارات و ...

۸-افزایش آگاهی و نگرش و عملکرد بیماران و همراهان آنان نسبت به  خود مراقبتی بیماری خود به میزان ۲۰%وضع موجود

 

 

 برنامه استراتژیک:

 

دورنمای دفتر آموزش و ارتقای سلامت در سال ۱۳۹۶

رسیدن به جامعه اي توسعه یافته كه در آن مردم بتوانند با قدرت، امید، آگاهی، مهارت، صلاحیت کافی به صورت فردی، گروهی و جمعی نيازهاي سلامتي خود، خانواده، همسالان و جامعه را تعيين نمايند،اولويت بندي كنند و براي برآوردن نيازهای در اولویت شان برنامه ريزی و اقدام نمايند تا با رعایت سبک زندگی سالم، خودمراقبتی، همیاری متقابل و مشارکت جمعی؛ سلامت، ایمنی، نشاط و بهره وری  خود، خانواده، همسالان و جامعه اي را كه در آن زندگي مي كنند، كنترل نمايند و ارتقا دهند.

 

هدف نهایی :

- افزایش امید به زندگی

- افزایش کیفیت زندگی

 

اهداف نهایی بخش سلامت:

*کاهش بار بيماري هاو عوامل خطرساز سلامتي كه بيشترين هزينه اقتصادي و اجتماعي ناشی از آنهاست(حوادث ترافیکی،  حوادث غیرعمدی، بیماری های ایسکمیک قلبی، اسکلتی-عضلانی شامل پوکی استخوان، کمردرد، آرتروز، افسردگی، اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان، مصرف فرآورده های تنباکو، چاقی و اضافه وزن، DMFTدانش آموزان و  بیماری های واگیردار)

درمانی)

*كاهش سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت به ميزان سي‌درصد(۳۰%)(کاهش هزینه های

 

هدف راهبردی ۱:

افزایش دانش و سوادسلامتمردم(گروههايهدف) بهمیزان ۳۰% سال پایه تاپایان برنامه

 

برنامه های اجرایی: 

-توسعه آموزش سلامت متکی بر شواهد

-توسعه ارتباط استراتژیک برای سلامت

-توسعه اطلاعات سلامت

-توانمندسازي خانواده ها  براي خودمراقبتي(سلامت در تمام خانه ها)

-آموزش اثربخش بيماران براي خودمراقبتي

 

هدف راهبردی ۲:

افزایش تعداد محیط های حامی سلامت به میزان ۱۵% سال پایه تا پایان برنامه

برنامه های اجرایی: 

- توسعه جوامع سالم و مروج سلامت درکشور

 

هدف راهبردی ۳:

افزایش سیاست های حامی سلامت به میزان ۱۵% سال پایه تا پایان برنامه

برنامه های اجرایی: 

- توسعه سلامت در تمام سیاست ها

 

هدف راهبردی ۴:

افزایش اقدام اجتماعی برای ارتقای عادلانه سلامت به میزان ۳۰ درصد سال پایه تا پایان برنامه

برنامه های اجرایی: 

- توسعه مشاركت مردمي براي ارتقاي سلامت

 

هدف راهبردی ۵:

افزايش خدمات سلامت بازنگری شده برای ارتقای عادلانه سلامت در کشوربه میزان ۱۰درصد سال پایه تا پایان برنامه

برنامه های اجرایی: 

- توسعه سلامت در تمام خانه ها(خودمراقبتی اولین مراقبت بهداشتی، خانه اولین سطح ارایه مراقبت بهداشتی، فرد/خانوار اولین مراقب بهداشتی)

 

همکاران گروه:

 

نام و نام خانوادگی : دکتر منصور شیری    

سمت :مسئول آموزش سلامت

سابقه کار: ۲۳ سال

مدرک تحصیلی : پزشک عمومی

ایمیل : shiri@mui.ac.ir  

 

نام و نام خانوادگی : شهریار صادقی

سمت : کارشناس آموزش سلامت

سابقه کار : ۲۷سال 

مدرک تحصیلی :  کارشناس بهداشت عمومی

ایمیل :                             shahriarsadeghi@yahoo.com        

 

نام و نام خانوادگی : سودابه امینی

سمت : کارشناس آموزش سلامت

سابقه کار : ۲۲سال

مدرک تحصیلی :  کارشناس ارشد پرستاری

ایمیل : s.amini49@yahoo.com

 

نام و نام خانوادگی : فاطمه چاجایی

سمت : کارشناس آموزش سلامت 

سابقه کار : ۱۴سال

مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت عمومی

ایمیل : fch47540@yahoo.com          

 

نام و نام خانوادگی : ساناز نصیری              

سمت : کارشناس آموزش سلامت

سابقه کار : ۱سال

مدرک تحصیلی :  کارشناس ارشد آموزش بهداشت      

ایمیل : sanaz_nasirh@yahoo.com

                       

 

تماس با گروه آموزش و ارتقاء سلامت استان اصفهان

تلفن :             ۴۴۷۶۰۶۰ -  ۰۳۱۱

تلفن  مستقیم :  ۴۴۸۵۵۱۹- ۰۳۱۱

آدرس پست الکترونیکی:   shiri @mui.ac.com