معرفی واحد آموزش بهورزی

 

mailرسالت

mailبیانیه ماموریت

mailاهداف برنامه عملیاتی سال جاری

mailاعضای واحد

mailبرنامه استراتژیک واحد یا برنامه های بلند مدت

 

رسالت:

در راستاي تحقق اهداف نظام سلامت ، واحد آموزش بهورزي جهت تأمین، حفظ وارتقاء سطح سلامت جامعه روستائی بوسیله تربیت بهورز ، بازآموزی بهورزان شاغل  وتیم سلامت ،  نظارت وپایش خانه های بهداشت ومراکز بهداشتی درمانی روستائی وآموزش بدو خدمت نیروهای جدیدالورود، برای بهبود کیفیت خدمات سلامت تلاش می نماید .

 

بیانیه مأموریت :

واحد آموزش بهورزی و بازآموزی کارکنان نظام سلامت برنامه ریزی می نماید تا نیروی انسانی مورد نیاز خانه های بهداشت واحدهای تابعه دانشگاه را با توجه به مجوز تخصیص داده شده تأمین نماید .همچنین این واحد تلاش می نماید با انجام نیازسنجی ، برنامه ریزی آموزشی و نظارت مستمر ،تیم سلامت را در زمینه فعالیت های مرتبط، آموزش داده و با ارتقای سطح علمی و مهارت های شغلی ،زمینه تقویت عملکرد آنها را بوجود آورد . علاوه بر آن سعی می کند با هماهنگی و همکاری واحد های فنی ، نیروی آموزشی مورد نیاز مراکز آموزش بهورزی را از بین کارشناسان مجرب و علاقمند به آموزش که بتوانند در هر موقعیت زمانی پاسخگوی نیازهای جاری و به سرعت تغییر پذیر نظام تندرستی باشند ، تأمین نماید .

 

چشم انداز :

با تربیت نیروی انسانی مورد نیاز خانه های بهداشت و آموزش مستمر تیم سلامت ، تمامی گیرندگان خدمت در مناطق روستایی تحت هر شرایطی که به خانه بهداشت مراجعه می نمایند مراقبت های بهداشتی اولیه (P.H.C  ) را بصورت اثربخش و مطلوب دریافت نمایند و با رضایت مندی کامل از خدمات سلامت بهره مند گردند .

 

اهدف برنامه سال جاری :

۱- تربیت نيروي انساني مورد نیاز خانه های بهداشت از ۳/۸۸ در صد در سال ۹۲ به ۱/۹۲ در صد در سال۹۵

۲- بهبود عملکرد مراکزآموزش بهورزی درخصوص آموزش وتربیت دانش آموزان بهورزی از ۵/۹۳ در صد در سال ۹۲ به ۹۴ در صد در سال۹۳

۳-ارتقاء عملکرد مراکز آموزش بهورزی با توجه به نتایج پایش مراکز آموزش بهورزی از ۸۶ در صد در سال ۹۲ به ۸۷ در صد در سال ۱۳۹۳

۴-ارتقاء بازآموزی بهورزان به میزانی که میانگین نمره بازآموزی عملکردی بهورزان ۵ در صد افزایش یابد و حداقل ۷۰ در صد بهورزان پایش گردند .

۵-ارتقاء دانش بهورزان به میزانی که میانگین نمره بازآموزی آنها ۷۵ در صد باشد .

۶-ارتقاء دانش مدیران و مربیان مراکز آموزش بهورزی به میزانی که میانگین امتیاز بازآموزی آنها ۷۵ در صد باشد .

۷- ارتقاء دانش وعملکرد کاردانهای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهرستانها به میزانی که میانگین ارتقاء نمره بازآموزی ناظرین ۳۰% افزایش یابد و نمره ابزارهای پایش آنها نیز ۵% افزایش یابد .

۸-ارتقاء دانش پزشکان شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهرستانها به میزانی که میانگین ارتقاء امتیاز بازآموزی آنها ۳۰ در صد افزایش یابد .

۹-ارتقاء دانش پرسنل جدیدالورود به میزانی که ارتقاء نمره آموزش آنها ۱۵ در صد باشد .

 

کارشناسان واحد :

صدیقه انصاری پور کارشناس مسئول آموزش بهورزی

شماره تماس ۶۹ - ۳۴۴۷۶۰۶۰ داخلی ۳۰۷

طاهره مقدس کارشناس آموزش بهورزی و تیم سلامت

شماره تماس ۶۹ - ۳۴۴۷۶۰۶۰ داخلی ۳۰۷