معرفی واحد آمار

 

 

mailرسالت

mailبیانیه ماموریت

mailاهداف برنامه عملیاتی سال جاری

mailاعضای واحد

mailبرنامه استراتژیک واحد یا برنامه های بلند مدت

 

 

رسالت :

مدیریت خردمند یکی از ارکان مهم توسعه همه جانبه کشورها می باشد و نظام اطلاعات مناسب ابزاری مهم برای مدیریت و تصمیم گیری در همه سازمانها از جمله نظام سلامت کشورها محسوب می شود. یکی از مهمترین این اطلاعات که زیر بنای اصلی سیاست گذاری و برنامه ریزی در بخش بهداشت جامعه می باشد اطلاعاتی است که در نظام اطلاعاتی بهداشتی کشور کسب می گردد. نقش روز افزون آمار و اطلاعات نیز به عنوان پیش نیاز کلیه تصمیم گیریها، سیاستگزاریها و برنامه ریزیها بر کسی پوشیده نیست. این نقش در عصر اطلاعات به قدری بدیهی است که نظام آماری کشورها و حجم و کیفیت بانکهای اطلاعاتی آنها نه تنها یکی از مهمترین شاخصهای توسعه یافتگی کشورها به شمار می رود، بلکه متقابلاً نیز سیاستگزاریها و برنامه ریزیهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها، بدون در اختیار داشتن آمار کافی، صحیح و دقیق و بهنگام ممکن نیست. از آنجا که عدم آگاهی کافی مدیران از منابع موجود ونداشتن اطلاعات کافی از آنچه در محدوده مدیریتی خویش دارند موجب می شود این تصمیم گیری ها به انحراف کشیده شود و یا گاهاً با شکست مواجه شوند که این خود موجب اتلاف وقت، هزینه و عدم تمرکز بر کارهای مفیدتر خواهد بود،بنابراین می بایست قبل از هر تصمیم گیری امکانات لازم  به منظوراتخاذ بهترین تصمیم با توجه به امکانات و شرایط کاری برای مدیر فراهم گردد.

آماربهداشتی به عنوان یکی از منابع نظام سلامت محسوب می شود وعدم بهره گیری ازآن موجب کاهش کیفیت برنامه ریزی بهداشتی می شود و بدین ترتیب هزینه های انجام شده برای جمع آوری آمار و اطلاعات به هدر می رود. در واقع عدم استفاده از آمار به عنوان یک ضعف مدیریتی محسوب می شود ، زیرا به معنی کنار گذاشتن  یکی از نهادها و منابع  کارساز و مفید است.

جهت نيل به اين هدف مقدس كه منتهي به سلامت تك تك افراد جامعه خواهد شد اين واحد بر آنست كه از تمامي توان عملياتي خود از نظر پرسنل و تجهيزات مختلفي كه در سطوح مختلف دارد بهره مند گردد.

 

 

بیانیه ماموریت :

نظام آماری نظامی کارا پویا مبتنی بر فناوری های نوین و مشارکت تمامی ارگان در مسیر تامین نیازهای آماری است که در آن آمارهای روز آمد، معتبر و متناسب با نیازهای آماری در دسترس کاربران قرار می گیرد. در این چشم انداز استفاده از آمار توسط مدیران، برنامه ریزان و سایر کاربران به نحو فراگیر و مطلوب انجام شده و فرهنگ تصمیم گیری مبتنی بر شواهد و اطلاعات معتبر نهادینه می شود.

 

 

اهدف برنامه سال جاری :

۱.     ارتقا و بهبود وضعیت تجزیه و تحلیل دادهای موجود از طریق توانمند سازی پرسنل آمار با برگزاری کارگاههای آموزشی در این زمینه

۲.     ارتقای کیفیت و کامل بودن داده های مرگ و میر با برگزاری کمیته مرگ و میر و هماهنگی های برون بخشی

۳.     ارتقای نظام گزارش دهي، کامل بودن و به هنگام بودن  اطلاعات درجهت بهبود دسترسي مديران به اين اطلاعات

۴.     ارتقای آگاهی مدیران و برنامه ریزان در زمینه مدیریت اطلاعات با برگزاری جلسات منظم و ارائه نتایج به دست آمده از داده ها

۵.     ارتقای کاربرد فناوری اطلاعات با استفاده  از نرم افزارهای مورد نیاز واحد

۶.     کاهش موازی کاری از طریق تقویت همکاری های درون بخشی 

اهم فعالیت ها:

 

۱-  سرشماری سالیانه جمعیت شهری و روستایی

۲-  تهیه و تنظیم اطلاعات زیج حیاتی در HNIS

۳-  تهیه و تنظیم اطلاعات برنامه ثبت فوت

۴-  هماهنگ نمودن فعالیت های کلیه شبکه ها

۵-   تهیه و تنظیم بانک اطلاعاتی با استفاده از نرم افزار

۶-   تحلیل شاخصهای بهداشتی به صورت تخصصی

۷-   برگزاری کمیته آمار، کمیته تحلیل زیج حیاتی و کمیته مرگ و میر

۸-   نظارت و پایش

۹-   برگزاري جلسات  و کارگاه های توجیهی جهت کارشناسان در شبکه ها

۱۰- برگزاری کارگاه های آموزشی و آزمون های غیر حضوری

۱۱- ارائه مقالات در سمینارها و مجلات معتبر با استفاده از منابع اطلاعاتی واحد

۱۲- آموزش نیروهای جدید

۱۳- هماهنگی با مدیریتآمار واطلاع رسانی دانشگاه

۱۴- همکاری درون و برون بخشیدر طول سال

 

اعضاء واحد :

 

نام و نام خانوادگی : مهناز مستاجران

سمت : مسئول واحد آمار (مسئول برنامه های مرگ ومیر ،سرشماری ،شاخص های زیج حیاتی ،پرونده الکترونیک خانوار  ..)

شماره تماس :  ۳۴۴۸۵۶۱۹

 

نام و نام خانوادگی : مطهره تبر اصفهانی

سمت : کارشناس اپیدمیولوژی (مسئول پژوهش و تحلیل آمار )