معرفی مدیریت امور آزمایشگاهها

 

 

 

 

mailرسالت

mailبیانیه ماموریت

mailاهداف برنامه عملیاتی سال جاری

mailاعضای واحد

mailبرنامه استراتژیک واحد یا برنامه های بلند مدت

 

 

 

بیانیه ماموریت:

مدیریت امور آزمایشگاههای مرکز بهداشت استان برنامه ریزی می نماید تا ماموریت و دامنـه فعالیـت خود در زمینه امـور آزمایشـگاههاي شبکه های بهداشت و درمان را در قالب مواردبه شرح زیر اداره نماید:


۱- آشنایی با ساختار نظام شبکه و احاطه کامل بـه دسـتورالعمل هـا و فرآینـد هـاي جـاري مـرتبط بـا آزمایشـگاههاي مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش شبکه های بهداشت و درمان استان

 ۲- مدیریت نظام مراقبت آزمایشگاهی بیماریها ( واگیر و غیر واگیر )و برنامه هاي کنترل و پیشگیري

۳- مدیریت سیستم کیفیت در آزمایشگاههاي مراکز بهداشتی درمانی

۴- مدیریت گسترش و توسعه منابع آزمایشگاههاي مراکز بهداشتی درمانی

۵- مدیریت آمار و اطلاعات آزمایشگاههاي مراکز بهداشتی درمانی

۶- مدیریت آموزش و پژوهش در آزمایشگاههاي مراکز بهداشتی درمانی

۷- مدیریت فن آوري در آزمایشگاههاي مراکز بهداشتی درمانی

۸- مدیریت بحران و نقش آزمایشـگاههاي مراکـز بهداشـتی درمـانی در شـرایط وقـوع حـوادث غیرمترقبـه و بـروز اپیدمی و غیره

۹- مدیریت ایمنی زیستی و بخصوص مدیریت پسماند هاي عفونی در آزمایشگاههاي مراکز بهداشتی درمانی
۱۰- مشـارکت در سیاسـت گـذاري و بهـره گیـري از همکـاري نیروهـاي فنـی آزمایشـگاه مرجـع دانشـگاه/ آزمایشـگاه مرجع معاونت بهداشتی (سطح ۴)

۱۱- نظارت بر عملکرد امور آزمایشگاهها و آزمایشگاههاي مراکز بهداشتی درمانی شهرستانهاي تابعه

۱۲- مستند سازي و بایگانی اصولی کلیه فعالیت هاي انجام یافته مرتبط با امور آزمایشگاهها

۱۳- شــرکت مــنظم و حضــور فعــال و مــوثر در کمیتــه هــاي فنــی و تخصصــی ، کنگــره هــا و

ســمینارهاي علمــی و پژوهشی ، کارگاههاي آموزشی و جلسات

۱۴- تقویت هماهنگی درون بخشی و تعامل و همکاري با گروههاي کارشناسی ستادي حوزه معاونت بهداشتی
۱۵- تقویــت همــاهنگی درون ســازمانی و تعامــل و همکــاري بــا اداره کــل آزمایشــگاه مرجــع ســلامت و اداره امــورآزمایشگاههاي معاونت درمان و آزمایشگاههاي همکار یا مرجع کشوري بیماریها


۱۶- تقویت هماهنگی برون سازمانی در راستاي کارآمدي نظام مراقبت آزمایشگاهی
۱۷- مدیریت خصوصـی سـازي و یـا خریـد خـدمت از بخـش خصوصـی و یـا بیمارسـتان دولتـی اعتبـار بخشـی شـده فعالیت هاي آزمایشگاهی بر اساس تشخیص و نیاز حوزه معاونت بهداشتی

۱۸- پیشنهاد انتصاب مسئول امور آزمایشگاههاي مراکز بهداشت شهرستانهاي تابعه

 

رسالت:

در راسـتاي تبیـین جایگـاه و نقـش مـدیریت امـور آزمایشـگاهها در ارتقـاء عملکـرد آزمایشـگاههاي مراکـز بهداشــتی درمــانی و پاســخگویی بــه نیــاز هــاي واقعـی حــوزه معاونــت بهداشــتی بــراي ارائــه خــدمات تشخیصی در چار چوب برنامه هاي نظـام مراقبـت بیماریهای واگیـر و غیرواگیـر  و برنامـه هـاي کنتـرل و پیشگیري مادر ایمن ، پزشـک خـانواده ، سـلامت شـغلی، کنتـرل کیفیـت آب، اعتیـاد ، طـرح هـاي ملـی و استانی و ... و عملیاتی نمـودن دسـتورعمل هـا و بـرآورد انتظـارات ادراه کـل آزمایشـگاه مرجـع سـلامت
در قالب برنامـه هـاي مـدیریتی مـدیریت اطلاعـات و فـن آوري ، تضـمین کیفیـت ، آمـوزش و پـژوهش ،گسترش و توسعه ، بحـران ، ایمنـی زیسـتی و ... گروه آزمایشگاه مرکز بهداشت استان با پرسنلی کارشناس و با تجربه مصمم است تا موارد فوق را مطابق استانداردهای تعیین شده محقق نماید .

   

هدف کلی:

دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات سلامت با کیفیت.

 

اهداف کمی :

- ارتقاء کیفیت خدمات ازمایشگاهی به میزان ۹۵درصد تا پایان برنامه ششم.

-افزایش پوشش خدمات ادغام یافته سلامت گروه های سنی به ویژه میانسالان به میزان ۹۰درصد تا پایان برنامه ششم.

-بهره مندی ۱۰درصدی سالانه جمعیت تحت پوشش از مراقبت های اولیه سلامت تا پایان برنامه ششم.

 

برنامه استراتژیک یا برنامه های بلند مدت :

مدیریت امور ازمایشگاههای مرکز بهداشت استان برنامه استراتزیک خود را در قالب هشت مدیریت به شرح زیر برنامه ریزی نموده است :


۱- مدیریت نظام مراقبت آزمایشگاهی بیماریها و برنامه های کنترل و پیشگیری

۲- مدیریت کیفیت

۳- مدیریت آموزش

۴- مدیریت گسترش و توسعه منابع

۵- مدیریت آمار و اطلاعات

۶- مدیریت بحران

۷- مدیریت ایمنی زیستی

۸- مدیریت فن آوری

 

 

 

اعضای واحد: