معرفی آزمایشگاه بهداشت محیط

 

 

mailرسالت

mailبیانیه ماموریت

mailاهداف برنامه عملیاتی سال جاری

mailاعضای واحد

mailبرنامه استراتژیک واحد یا برنامه های بلند مدت

 

 

رسالت :

-آزمایشـگاه بهداشت محیط گروه آزمایشگاه مرکز بهداشت استان از طريق توانمندي مديريت و يا در صورت لزوم انجام آزمايش هاي مربوط به آزمايشگاههاي بهداشت محيط در راستاي سياست ارتقاي نظام مراقبت مخاطرات محيط و كار وزارت متبوع برنامه ریزی و فعالیت می نماید.

 

بیانیه ماموریت :

آزمایشگاه بهداشت محیط گروه آزمایشگاه مرکز بهداشت استان ماموریت دارد تا با تجميع فعاليتهاي آزمايشگاهي و انجام بهينه آن جهت جلوگيري از فعاليت هاي موازي و استفاده از منابع مشترک و امکان استفاده از توانمنديهاي کارکنان و تعامل علمي و فني بين کارکنان شاغل در بخشهاي مختلف موجب شکوفايي و ارتقاء خدمات مرتبط با نظام سلامت شود.

 

هدف کلی :

دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات سلامت با کیفیت.

 

اهداف کمی :

- ارتقاء نظام مراقبت مخاطرات محیط به میزان ۷۰درصد تا پایان برنامه ششم.

-افزایش پوشش خدمات مرتبط با نظام سلامت در گروه های هدف به میزان ۹۰درصد تا پایان برنامه ششم.

-بهره مندی ۱۰درصدی سالانه جمعیت هدف از مراقبت های مرتبط با نظام سلامت تا پایان برنامه ششم.

 

برنامه استراتژیک یا برنامه های بلند مدت :

آزمایشگاه بهداشت محیط گروه آزمایشگاه مرکز بهداشت استان برنامه ریزی نموده است تا در راستای سیاست ارتقاء نظام مراقبت مخاطرات محیط برنامه های به شرح زیر را مدیریت نماید :

۱- تجميع فعاليتهاي آزمايشگاهي وانجام بهينه آن جهت جلوگيري از فعاليت هاي موازي و استفاده از منابع مشترک .

۲- امکان استفاده از توانمنديهاي کارکنان وتعامل علمي و فني بين کارکنان شاغل در بخشهاي مختلف .

۳- توانمندي انجام ازمايش هاي اوليه در زمينه عوامل ميکروبي وفيزيکوشيميايي آب و فاضلاب با توجه به سياست هاي مرکز سلامت محيط و کار .

۴- توانمندي استفاده از روشهای تكميلي و تأييدی در موارد مشکوک که مراکز قادر به تشخيص آن نبوده ويا انجام آزمايشهای تخصصی باکتر ي شناسي که مرکز بهداشت شهرستان قادر به انجام آن نمی باشند وتعيين و اعتباربخشي مراكز همكار.

۵- انجام آزمايشات فاضلاب  BOD،COD،DO،TOC،TSS،SVI،TDSو تعيين و اعتباربخشي مراكز همكار.

۶- انجام آزمايشات تخصصی شيميايي آب شامل پارامتر های شاخص کيفيت فيزيکی وشيميايي : اندازه گيری کاتيونها و آنيونها مانند آهن، منگنز، آلومينيوم، روی، مس، فسفات، سيليکات، سيانيد، گازهای محلول شامل اکسيژن محلول، هيدروژن سولفوره، گاز کربنيک ومواد شيميايي سمی مانندآرسنيک، سرب، کرم، سلنيوم، کادميوم، آنتيموان، جيوه، موليبدن، واناديوم و تعيين و اعتباربخشي مراكز همكار.       

۷-اطمينان از كيفيت عملكرد آزمايشگاه مراكز بهداشت شهرستان.

۸- خريد خدمت از بخش هاي دولتي مانند دانشكده هاي بهداشت و علوم دانشگاه كه توسط مراكز مربوطه اعتباربخشي شده باشند، در مورد انجام آزمايش هاي تخصصي مورد نياز و يا انجام آزمايش هاي تخصصي در آزمايشگاههاي مرجع منطقه اي تعيين شده.