معرفی آزمایشگاه اندازه گیری ید در ادرار

 

 

mailرسالت

mailبیانه ماموریت

mailاهداف برنامه عملیاتی سال جاری

mailاعضاء واحد

mailبرنامه استراتژیک واحد یا برنامه های بلند مدت با ذکر اهداف

 

رسالت و ماموریت:

نمک يددار مهم‌ترين منبع يد دريافتی در ايران است و از سال ها قبل کمبود ید و اختلالات ناشی از آن به عنوان یک مشکل عمده بهداشتیتغذیه ای در ایران شناخته شده است. طبق گزارشات قبل از ید رسانی استان اصفهان یکی از مناطق دارای شیوع گواتر اندمیک بوده است، از سال ۱۳۶۸ در ايران، برنامه کنترل و پيشگيری از بروز اختلالات ناشی از کمبود ید( IDD) به مرحله اجراء درآمده است که از جمله آن توليد و توزيع نمک يددار بوده است. اجرایی شدن برنامه پیشگیری وکنترل کمبود ید ویددار کردن نمکهای خوراکی طی سالیان گذشته موجب کاهش قابل ملاحظه شيوع گواتر دركشور شده است.

به منظور حصول اطمينان از اين كه در يك منطقه ميزان يد دريافتي مردم كافي است مي بايست هرسال براساس دستور العمل حاضر ميزان يد ادرار دانش آموزان ۱۰-۸ ساله را اندازه گيري كرد، بدین منظور گروه آزمایشگاه معاونت بهداشتی استان با همکاری واحد تغذیه استان مسئولیت اجرای این پایش را بر عهده دارند.

در این راستا واحد ید در ادرار بعد از اتمام نمونه گیری از مدارس استان اصفهان، استان قم و استان چهار محال بختیاری و تکمیل خوشه ها، اقدام به محلول سازی نموده و بعد از تست کردن استانداردها و اطمینان از صحت و دقت جوابهای حاصله شروع به انجام آزمایش بر روی نمونه های اخذ شده می نماید.

از طریق نتایج این بررسی مشخص می گردد که آیا درصد گواتر کاهش معنی داری داشته است و نمک مصرفی خانوارها دارای مقادیر کافی ید می باشد و یا اینکه نظارت بیشتر برای بهبود وضعیت تغذیه ای ید مشهود است و خطر برگشت عوارض ناشی از کمبود ید را در کشور گوشزد می کند.

 

اهداف برنامه عملیاتی سال جاری:

بررسی سطح کفایت ید دفعی ادرار یا UIE(Urinary Iodine Exceration ) بر اساس حد مطلوب سازمان جهـانی بهداشـت .

 

استمرار برنامه پایش و رسیدن به هدف نهایی که حذف اختلال های ناشی از کمبود ید است.

 

برنامه استراتژیک:

*تامین مواد مصرفی با کیفیت و مورد تائید آزمایشگاه مرجع سلامت

*تامین تجهیزات سرمایه ای با کیفیت و مقرون به صرفه اقتصادی مورد تائید آزمایشگاه مرجع سلامت متناسب با نوع و حجم کار

*اجرای الزامات استاندارد آزمایشگاه مرجع سلامت

*استمرار برنامه و تداوم آن جهت ارزیابی و مداخله موثر

*پایش مرتب و مستمر فعالیت های اجرایی، تصحیح و حل مشکلات احتمالی که باعث استمرار برنامه پیشگیری از اختلال های ناشی از کمبود ید می شود.

*همکاری تنگاتنگ درون بخشی و بین بخشی گروه آزمایشگاه و واحد تغذیه

 

اهداف برنامه در ۳ سال گذشته و میزان تحقق آن:

*تغییر روش از متد مستقیم دستی به روش پلیتی و اتوماسیون توسط کارشناسان گروه آزمایشگاههای این معاونت که پس از مطالعه و تحقیق و انجام روش های مرجع، متد جدید نتایج موفقیت آمیزی به همراه داشت و باعث سرعت عمل و دقت بیشتر در هر سری کاری گردید .

*انجام آزمایش جهت بررسی سطح کفایت ید دفعی ادراری که ید تمامی نمونه ها به روش هضم اسیدی اندازه گیری شد و از آنجا که در هر سری کاری استانداردها به صورت دوبل گذاشته شد از صحت ودقت جوابهای حاصله اطمینان حاصل شده است. 

میزان تحقق ۱۰۰% بوده است.

 

اعضای واحد:

نام و نام خانوادگی : محمود صادقی

 تلفن همراه : ۰۹۱۳۱۰۵۱۱۵۴ تلفن:۰۳۱۳۴۴۷۶۰۶۰- داخلی ۳۲۲

آدرس ایمیل:   m.sadlab@yahoo.com

 

نام و نام خانوادگی : اصغر حیدریان

تلفن:۰۳۱۳۴۴۷۶۰۶۰- داخلی ۲۹۶     

آدرس ایمیل:   aheidarian@gmail.com

 

نام و نام خانوادگی : الهام حیدری

تلفن:۰۳۱۳۴۴۷۶۰۶۰- داخلی ۲۹۰

 آدرس ایمیل:   elhamheidari424@yahoo.com