فراخوان تاسیس آموزشگاه بهداشت اصناف

بدینوسیله به اطلاع میرساند مرکز بهداشت استان اصفهان در راستای اجرای ماده ۸  آئین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی،آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی در نظر دارد، از بین متقاضیان واجد شرایط نسبت به تاسیس آموزشگاه بهداشت اصناف در شهرستان های ذیل اقدام نماید .لذا متقاضیان واجد شرایط میتواند حداکثر تا  پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۹۸/۷/۱۸ با مراجعه به مرکز بهداشت شهرستان های ذکر شده نسبت به ارائه مدارک خود و تکمیل فرم های مربوطه اقدام نمایند. بدیهی است به درخواست های واصله بعداز تاریخ تعیین شده  ترتیب اثری داده نخواهد شد.

 

ردیف

 مرکز بهداشت شهرستان

تعداد آموزشگاه مورد نیاز

توضیحات

۱

مرکز بهداشت شماره ۲

۲

۱ واحد صرفا در شهربهارستان

۲

مرکز بهداشت اردستان

۱

 

۳

مرکز بهداشت سمیرم

۱

 

۴

مرکز بهداشت شاهین شهر

۱

 

۵

مرکز بهداشت  خوانسار

۱

 

۶

مرکز بهداشت نائین

۱

 

۷

مرکز بهداشت نطنز

۱

 

جمع کل

۸

 

 

 

 

                                                                                               

                                         سرپرست گروه مهندسی  بهداشت محیط

                                                                     مهندس مهدی میر جهانیان